Kế toán phải thu của khách hàng, phải trả cho người bán và thuế GTGT tại công ty Cổ Phần Nhựa 04
   Danh mục tài liệu   Công nghệ thông tin   Kế toán - Kiểm toán
   Marketing - Bán hàng   Ngoại thương - Kinh tế quốc tế   Tài chính - Ngân hàng
   Du lịch - Dịch vụ   Quản lý chất lượng   Quản lý đầu tư
   Kinh doanh quốc tế   Quản trị kinh doanh   Thương Mại
   Lao động   Hải Quan-Thuế   Chứng khoán
   Bảo hiểm
 

Kế toán phải thu của khách hàng, phải trả cho người bán và thuế GTGT tại công ty Cổ Phần Nhựa 04

          Một doanh nghiệp dù có quy mô lớn hay nhỏ cũng luôn gắn mình trong nhiều mối quan hệ, từ quan hệ với các đối tác, quan hệ với cơ quan Nhà nước … cho đến các quan hệ trong chính nội bộ của doanh nghiệp đó. Trong đó, quan hệ với các đối tác có thể là các giao dịch buôn bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, cung cấp nguyên liệu…Quan hệ với các cơ quan nhà nước thể hiện ở nhiều lĩnh vực như pháp luật, các chính sách, các chế độ, nghĩa vụ đóng thuế theo quy định của pháp luật. Quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp có thể là cung cấp vật tư, nguyên vật liệu cho đơn vị cấp dưới, đóng quỹ cho các đơn vị cấp trên,...

         Trong thời kỳ kinh tế khó khăn như hiện nay, lạm phát tăng cao, tỷ giá hối đoái tăng theo, lãi suất cho vay không giảm, tình hình kinh tế thế giới không mấy khả quan,...do đó đối với một doanh nghiệp nói chung vấn đề vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay gặp nhiều khó khăn. Đối với công ty Cổ Phần Nhựa 04 thì yếu tố này lại càng quan trọng hơn. Là một công ty hoạt động kinh doanh chính là sản xuất và xuất nhập khẩu, do đó các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến công nợ phải thu khách hàng, phải trả người bán  và khai thuế giá trị gia tăng là khá nhiều. Giải quyết tốt vấn đề công nợ và kê khai chính xác thuế GTGT là một cách tích cực để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển .

         Nắm vững các khoản phải thu - phải trả nói chung và phải thu khách hàng, phải trả người bán nói riêng nhằm tránh các hao hụt ngân sách, điều chỉnh tình hình tài chính, chủ động trong các giao dịch, duy trì tốt các mối quan hệ với đối tác, đảm bảo không vi phạm pháp luật…phát triển được các mối quan hệ trong và ngoài doanh nghiệp. Mặt khác, căn cứ vào các khoản phải thu khách hàng, phải trả người bán cùng với các khoản phải thu phải trả khác ta có thể đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp về khả năng thanh toán, khả năng huy động vốn, tình hình chiếm dụng vốn và bị chiếm dụng vốn,...Bên cạnh đó, kế toán thuế GTGT là nhiệm vụ không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp áp dụng kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ thuế GTGT. Xuất phát từ tầm quan trọng đó, và muốn tiếp cận thực tế tại công ty Cổ Phần Nhựa 04 nên tôi đã đi sâu vào nghiên cứu và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Kế toán phải thu của khách hàng, phải trả cho người bán và thuế GTGT tại công ty Cổ Phần Nhựa 04”. Tôi hy vọng sẽ có một cái nhìn khách quan về công việc kế toán đã tìm hiểu tại công ty để từ đó đưa ra những giải pháp của riêng mình nhằm góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả trong hoạt động kế toán tại công ty. 

2. Mục đích nghiên cứu

- Nghiên cứu thực trạng các khoản phải thu khách hàng, phải trả người bán và thuế GTGT tại công ty Cổ Phần Nhựa 04.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán phải thu khách hàng, phải trả người bán và thuế GTGT tại công ty Cổ Phần Nhựa 04.

3.  Nhiệm vụ nghiên cứu

- Nhiệm vụ của đề tài là tìm hiểu cơ sở lý luận của kế toán phải thu khách hàng, phải trả người bán và thuế GTGT đúng theo quy định hiện hành; làm cơ sở để đi sâu tìm hiểu, phân tích tình hình áp dụng vào thực tế của công ty Cổ Phần Nhựa 04. Từ đó, rút ra những nhận xét ưu nhược điểm về tình hình áp dụng của kế toán công ty. Cuối cùng trên cơ sở nhận xét nêu ra sẽ đề đề xuất những kiến nghị của bản thân nhằm hoàn thiện và phát triển công tác kế toán phải thu khách hàng, phải trả người bán và thuế GTGT.

4. Phương pháp nghiên cứu

 - Phương pháp thu thập: Thu thập các quy định của pháp luật về công tác kế toán, các quy định của công ty và các khoản phải thu khách hàng, phải trả người bán và thuế GTGT.

- Phương pháp tập hợp: Tập hợp các chứng từ, sổ sách liên quan đến công tác kế toán khoản phải thu khách hàng, phải trả người bán và thuế GTGT.

- Phương pháp so sánh đối chiếu: So sánh giữa lý thuyết với thực tế.

 

5. Các kết quả đạt được của đề tài

- Đề tài đã đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu tương đối đầy đủ các khía cạnh của vấn đề kế toán phải thu khách hàng, phải trả người bán và thuế GTGT tại công ty Cổ Phần Nhựa 04

-  Qua việc đi sâu tìm hiểu và phân tích tình hình thực tế tại công ty, đề tài đã đưa ra những nhận xét và kiến nghị sát với thực tế phần nào phát huy tính hiệu quả của công tác kế toán phải thu khách hàng, phải trả người bán và thuế GTGT tại công ty.

6.  Kết cấu của khoá luận

 Khóa luận có kết cấu gồm 4 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán phải thu khách hàng, phải trả người bán và thuế GTGT.

Chương 2: Giới thiệu về công ty Cổ Phần Nhựa 04

Chương 3: Kế toán các khoản phải thu khách hàng, phải trả người bán và thuế GTGT tại công ty Cổ Phần Nhựa 04.

Chương 4: Nhận xét và kiến nghị

MỤC LỤC                                                                                               Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG, PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN VÀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 4

1.1  Vấn đề chung về kế toán phải thu của khách hàng 4

    1.1.1 Khái niệm 4

    1.1.2  Nguyên tắc hạch toán tài khoản phải thu của khách hàng 4

   1.1.3 Tài khoản kế toán sử dụng, kết cấu và nội dung của tài khoản phải thu          khách hàng 4

1.2 Vấn đề chung về kế toán phải trả cho người bán 7

    1.2.1 Khái niệm 7

    1.2.2 Nguyên tắc hạch toán tài khoản phải trả cho người bán 7

    1.2.3 Tài khoản kế toán sử dụng, kết cấu và nội dung của tài khoản phải trả cho người bán 7

1.3 Vấn đề chung về hạch toán ngoại tệ và dự phòng phải thu khó đòi 10

    1.3.1 Hạch toán ngoại tệ 10

    1.3.2  Dự phòng nợ phải thu khó đòi 12

1.4  Vấn đề chung về kế toán thuế GTGT 14

    1.4.1  Kế toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 14

    1.4.2  Kế toán thuế GTGT đầu ra 19

    1.4.3 Xác định thuế GTGT phải nộp 21

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA 04 22

2.1 Giới thiệu về công ty Cổ Phần Nhựa 04 22

    2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 22

    2.1.2 Chức năng 23

    2.1.3 Nhiệm vụ 24

    2.1.4 Cơ cấu tổ chức nhân sự 25

    2.1.5 Quy trình sản xuất của công ty 28

    2.1.6 Phương hướng và kế hoạch những năm tới 29

2.2 Vấn đề chung về công tác kế toán tại công ty 30

    2.2.1 Công tác kế toán tại công ty 30

    2.2.2 Hình thức kế toán tại Doanh nghiệp 31

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG,  PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN VÀ THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA 04 35

3.1  Kế toán phải thu của khách hàng tại công ty Cổ Phần Nhựa 04 35

    3.1.1 Nội dung và nguyên tắc hạch toán 35

    3.1.2 Tài khoản kế toán sử dụng 36

    3.1.3  Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sơ đồ minh họa 36

    3.1.4 Hạch toán ngoại tệ 41

    3.1.5 Báo cáo tổng hợp và trích lập dự phòng 42

    3.1.6 Phương pháp lập các chỉ tiêu phải thu khách hàng trên Bảng CĐKT 46

    3.1.7   Minh họa quy trình ghi sổ 47

3.2  Kế toán phải trả người bán tại công ty Cổ Phần Nhựa 04 49

    3.2.1 Nội dung và nguyên tắc hạch toán 49

    3.2.3  Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sơ đồ minh họa 50

    3.2.4 Hạch toán ngoại tệ 54

    3.2.5 Phương pháp lập các chỉ tiêu phải trả cho người bán trên Bảng cân đối kế toán 55

    3.2.6 Minh họa quy trình ghi sổ 56

  3.3  Kế toán thuế GTGT tại công ty Cổ Phần Nhựa 04 58

    3.3.1 Kế toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 58

    3.3.2 Minh hoạ nghiệp vụ kinh tế  và sơ đồ tài khoản 3331 62

    3.3.3 Cơ sở số liệu và  tình hình khai thuế GTGT tại cty Cổ Phần Nhựa 04 65

    3.3.4 Minh họa quy trình ghi sổ 69

CHƯƠNG 4 : NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 72

4.1  Nhận xét 72

    4.1.1 Nhận xét chung 72

    4.1.2 Nhận xét cụ thể 72

4.1 Kiến nghị 75

      4.2.1   Kiến nghị về kế toán phải thu khách hàng, phải trả người bán 76

      4.2.2   Kiến nghị về kế toán thuế GTGT 80

KẾT LUẬN 81

 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Kế toán phải thu của khách hàng, phải trả cho người bán và thuế GTGT tại công ty Cổ Phần Nhựa 04 ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
KTOAN.03277
Loại tài liệu  Winrar File (.rar)  Lượt tải:  0
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status