Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Mẫu đơn cấp lại mật khẩu đăng ký tín chỉ

16-08-2018 17:50 Lượt xem: 242 Download: 8 3 trang

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

QUY TRÌNH CẤP LẠI MẬT KHẨU CHO TÀI KHOẢN SINH VIÊN TRÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Gồm các bước sau:

(1) Sinh viên làm Đơn xin cấp lại mật khẩu (theo Mẫu), xin xác nhận của thầy, cô Cố vấn học tập .

(2) Sinh viên mang đơn đã có xác nhận của cố vấn học tập đến Phòng Đào tạo vào chiều thứ 3 hoặc chiều thứ 5, kèm theo thẻ sinh viên, nộp cho chuyên viên phụ trách để xin cấp lại mật khẩu.

(3) Sau khi nhận đơn, Phòng Đào tạo sẽ đổi mật khẩu của sinh viên thành mã sinh viên. Thời gian xử lý có thể trong 2 - 3 ngày, tùy theo số lượng đơn.

Mẫu đơn:

Bình luận