Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài tham luận về giải pháp thực hiện công tác Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

16-08-2018 17:49 Lượt xem: 1745 Download: 0 3 trang
Bài tham luận về Giải Pháp thực hiện công tác Bầu Cử Quốc Hội và HĐND các Cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 22_BAUCU4. Hôm nay phòng Nội vụ huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Được sự đồng ý của Ban Tổ chức phát biểu tham luận tại hội nghị, lời đầu tiên ... bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. ... Việc triển khai công tác bầu cử lần này trong điều kiện thực hiện nhiều quy định mới của Hiến pháp 2013, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính ...

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

BÀI THAM LUẬN VỀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ 14 VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021
 

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá 14 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 5 năm 2017, đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và toàn quân ta trong năm 2016. Từ nay đến ngày bầu cử không còn dài, trong khi khối lượng công việc rất lớn. Do đó để đảm bảo cuộc bầu cử Quốc hội Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân cả nước, do đó phải tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; nội dung cơ bản của Luật tổ chức Quốc hội;

Luật tổ chức hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội; luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật chính quyền địa phương. Các cấp cần xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền sâu rộng để nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử.

Bình luận