Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu Triển Khai, Thi Hành Điều Lệ Đảng Khóa XI

20-08-2018 10:47 Lượt xem: 144 Download: 0 3 trang
Bài phát biểu bế mạc Hội nghị quán triệt, triển khai Điều lệ Đảng khóa XI ! Điều lệ Đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Đảng, quy định những vấn đề cơ bản về tôn chỉ, mục đích, tính chất, tổ chức và hoạt động của Đảng. Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng”; Quyết định của BCH Trung ương “về hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong Chương VII, VIII, Điều lệ Đảng (khóa XI)

BÀI PHÁT BIỂU KẾT LUẬN HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI ĐIỀU LỆ ĐẢNG QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG KHOÁ XI

Sau một buổi sáng làm việc nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng khoá XI đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Thay mặt Ban thường vụ Huyện uỷ, Tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương các đồng chí đại biểu đã về dự Hội nghị đông đủ, tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng, các quy định và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng khoá XI.

Các cấp uỷ đảng cần gắn việc quán triệt triển khai thực hiện Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng khoá XI với tăng cường chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị trong năm 2017. 

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị quán triệt triển khaithực hiện Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng khoá XI.

Bình luận