Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu tại Lễ Kỷ niệm ngày thành lập Mặt Trận Dân Tộc Thống Nhất Việt Nam

16-08-2018 17:47 Lượt xem: 726 Download: 0 4 trang
Bài phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt Trận Dân Tộc Thống Nhất Việt Nam và bài tổng kết công tác năm 2017

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

BÀI PHÁT BIỂU TẠI LỄ KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY THANH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM VÀ VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017
 

Ðại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Từ khi  ra đời, Ðảng  ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, các tầng lớp nhân dân không phân biệt thành phần, giai cấp, dân tộc, tôn giáo, tập hợp đoàn kết trong Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc giành thắng lợi lịch sử trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và các cuộc kháng chiến cứu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đang tiếp tục phát huy cao độ, trở thành động lực của công cuộc đổi mới  CNH, HÐH đất nước.

Ðại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là bài học lớn của cách mạng nước ta. Trải qua 87 năm xây dựng và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao vai trò, trách niệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đã động viên nhân dân tăng cường đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa đất nước chuyển sang thời kỳ phát triển mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy mọi nguồn lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát Trong không khí vui mừng, phấn khởi của nhân dân cả nước sôi nổi tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Hôm nay, Ủy ban MTTQ xã tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017), ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và tổng kết công tác năm 2017. Thay mặt Thường trực Đảng ủy,HĐND, Thường trực Ủy ban nhân dân xã, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các quý vị đại biểu và các đồng chí, đại diện các tầng lớp nhân dân về dự lễ kỷ niệm lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. 

Bình luận