Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập tình huống trong dạy học học phần Thanh tra giáo dục của chương trình Đào tạo cử nhân Quản lý giáo dục

23-06-2018 17:02 Lượt xem: 123 Download: 0 3 trang
- Tên đề tài: “Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập tình huống trong dạy học học phần Thanh tra giáo dục của chương trình đào tạo cử nhân Quản lý giáo dục” - Mã số: C2014_29.63 - Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Thịnh - Cơ quan chủ trì: Học viện Quản lý giáo dục - Thời gian thực hiện: Từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 08 năm 2016

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung:

Tên đề tài: Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập tình huống trong dạy học học phần Thanh tra giáo dục của chương trình đào tạo cử nhân Quản lý giáo dục

- Mã số: C2014_29.63

- Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Thịnh

- Cơ quan chủ trì: Học viện Quản lý giáo dục

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 08 năm 2016

2. Mục tiêu:

Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập tình huống trong thanh tra giáo dục và đề xuất biện pháp sử dụng trong dạy học học phần Thanh tra giáo dục nhằm góp phần phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên ngành QLGD.

3. Tính mới và sáng tạo:

Dạy học bằng tình huống không phải là mới trong đào tạo đại học, tuy nhiên với một học phần yêu cầu tính thực hành cao như học phần Thanh tra giáo dục thì hệ thống bài tập tình huống cần thiết hơn bao giờ hết. Hơn thế nữa, cần phải sử dụng các bài tập này như thế nào cho hiệu quả trong quá trình dạy học cũng là yêu cầu đặt ra. Chính vì vậy đề tài đã đề ra các mục tiêu trên để hướng đến nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học cho học phần này.

4. Kết quả nghiên cứu:

Một số bài tập tình huống trong hoạt động thanh tra giáo dục và biện pháp sử dụng các bài tập này hiệu quả trong dạy học học phần Thanh tra giáo dục

5. Sản phẩm:

1. Một số bài tập tình huống thanh tra giáo dục theo các chủ đề

2. Một bài báo đăng trên tạp chí Quản lý giáo dục: Trần Thị Thịnh, Sử dụng bài tập tình huống trong dạy học chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản lý giáo dục, Tạp chí Quản lý giáo dục, Số Đặc biệt, Tháng 4-2015

6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:

1. Giao nộp Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đúng số lượng, chất lượng và thời hạn qui định. Các giảng viên giảng dạy học phần Thanh tra giáo dục có thể sử dụng ngay các bài tập tình huống do đề tài đề xuất đã được nghiệm thu vào giảng dạy; Hệ thống bài tập tình huống có thể bổ sung, phát triển thành sách chuyên khảo "Hệ thống các tình huống trong công tác thanh tra giáo dục" để người học tham khảo thêm.

2. Địa chỉ ứng dụng: Bộ môn Khoa học Quản lý giáo dục, Khoa Quản lý và Học viện Quản lý giáo dục.

Bình luận