Thuc trang viet nam trong giai doan hien nay
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Thuc trang viet nam trong giai doan hien nay"
PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.17 Mb
  Người gửi: thanhloi395
  Mức phí:   
Truyền hình Việt Nam trong thời kỳ hội nhập
 Tài liệu: "Truyền hình Việt Nam trong thời kỳ hội nhập" Sự kiện VN gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO không chỉ có ảnh hưởng to... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  86.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Những mảng tối của toàn cầu hóa và giải pháp của Việt Nam trong tiến trình hội nhập
Đề tài: "Những mảng tối của toàn cầu hóa và giải pháp của Việt Nam trong tiến trình hội nhập".Toàn cầu hoá (TCH) là một quá... 4 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  430 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận án tiến sĩ : Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
Vào giữa những näm 1980 của thế' kỷ 20, nền kinh tế' Viêt nam rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng với lạm phát täng nhanh tới 3 con số, hàng näm täng trưởng kinh tế' chỉ xung quanh 2 phần träm.... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.66 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Các giải pháp phát triển nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải cho các công ty bảo hiểm Việt Nam trong thời kỳ hậu WTO
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế vững mạnh của đất nước, hoạt động kinh doanh bảo hiểm đã có sự phát triển vượt bậc với tốc độ nhanh chóng và sự trưởng thành về nhiều mặt. Một... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.46 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện và phát triển thị trường tín dụng Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế
Tóm tắt.Sau 20 năm  đổi mới, thịtrường tín dụng Việt Nam vẫn trong tình trạng không có sự thống nhất, bịphân mảng và còn chịu sựcan thiệp khá lớn từChính phủcảphía cung lẫn phía cầu  ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  164.61 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đánh giá năng lực cạnh tranh về công nghệ của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong gai đoạn 2008-2010
Trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới hiện nay, Việt Nam từng bước thể hiện được năng lực cạnh tranh của mình trên thị trường quốc tế. Thực hiện các cam kết quốc tế Việt Nam đã mở cửa dịch... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  283.19 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn thạc sĩ : Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế
Xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế là một xu hướng tất yếu và là một yêu cầu khách quan đối với bất cứ một quốc gia nào trong bối cảnh hiện... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  255.11 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Các giải pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá tạiViệt Nam trong giai đoạn hội nhập
Phát triển đất nước theo đường lối đổi mới Chính phủ Việt Nam ngày càng nhận thấy rõ hơn sự cần thiết phải tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế và cạnh tranh quốc tế. Chiến lược phát triển... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  748.92 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số vấn đề về quản lý ngoại hối của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam trong thời gian qua và giải pháp khắc phục
Trước xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế hiện nay, quan hệ kinh tế giữa các nước trên thế giới ngày... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  341.39 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Định hướng hoạt động và một số dự báo về tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam trong thời gian tới
Xét về chức năng, NHTM không trực tiếp tham gia sản xuất và lưu thông hàng j¥ , . , , ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  715.7 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua
Cùng với sự phát triển của Thế giới,Việt nam đã và đang từng bước đi lên và đạt được những thành tựu to lớn đặc biệt là lĩnh vực kinh tế. Với chủ trương của Đảng và Nhà nước... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  518.56 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đánh giá quá trình sử dụng và điều hành chính sách lãi suất tín dụng ngân hàng ở Việt Nam trong thời gian qua
1. Tính cấp thiết của đề tài cần nghiên cửu: Lãi suất là giá cả sử dụng vốn, gắn liền với hoạt động tín dụng ngân... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  474.19 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoạt động tín dụng của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Cùng với sự phát triển của sản xuất hàng hoá, hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) cũng ngày càng phát triển và trở thành các trung gian tài chính đưa vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu, đáp... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  534.21 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Văn hóa và lối sống của thanh niên Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
Văn hóa và lối sống của thanh niên Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế Trong khuôn khổ bài nghiên cứu này chúng tôi không đi... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  26.6 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Những bất cập và giải pháp hoàn thiện chế độ phân cấp quản lý NSNN ở Việt nam trong điều kiện hiện nay
Với mục tiêu “quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, xây dựng Ngân sách Nhà nước (NSNN) lành mạnh, củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiêm, có hiệu quả tiền của của Nhà nước;... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  389.68 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn thạc sĩ : Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong xu thế hội nhập
Để thực hiện đề án cơ cấu lại hệ thống NHTM QD và hệ thống NHTM CP theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ năm 2001. Cùng với việc trở thành thành viên thứ 150 của Việt Nam... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  845.2 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tóm tắt Luận án tiến sĩ : Giải pháp đổi mới hoạt động ngân hàng nhà nước Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế Quốc Tế
Sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về phát triển KT-XH. Hệ thống ngân hàng đã thực hiện tốt vai trò trong việc thúc đẩy quá... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  473.75 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong gia đình hiện nay
Phụ nữ Việt Nam từ xưa đến nay không chỉ biết đến việc gia đình, sinh con đẻ cái, mà trong điều kiện lịch sử kinh tế nước ta, chị em luôn luôn làm tròn nhiệm vụ của người... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  376.14 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Chiến lược phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trong bối cảnh hội nhập
  Thế giới ngày càng phẳng, đó là hiện thực. Tiến bộ  của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ thông tin đ[ gắn kết nền... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  1.63 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Khảo sát hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở Việt Nam trong điều kiện ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu và giải pháp thích ứng
Trong sự phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội của thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, một trong những  thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.79 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn thạc sĩ : Chuyển giá của các công ty đa quốc gia tại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế
Trải qua khoảng thời gian hai mươi mốt năm mởcửa nền kinh tế kêu gọi đầu tư năm 1988, Việt Nam nhận được nguồn vốn FDI trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  1.06 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Xây dựng chiến lượt kinh doanh cho công ty cổ phần sữa Việt Nam trong giai đoạn 2009-2014
Cạnh tranh là một trong những đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường. Vì vậy, nền kinh tế thị trường khi vận hành cũng phải theo những quy luật cạnh tranh. Các doanh nghiệp cùng ngành,... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng: 
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận án tiến sĩ : Phát triển công nghiệp chế biến rau quả ở Việt Nam trong quá trình hội nhập
Phát triển công nghiệp chế biến nông sản là một  định hướng chiến lược được ưu tiên hàng đầu trong chuyển dịch cơcấu ngành công nghiệp. Trong đó ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  4.85 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Bài Tiểu Luận: “Thực trạng và giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.
Vốn nước ngoài là một nhân tố cực kỳ quan trọng và cần thiết cho quá trìnhcông nghiệp hoá -hiện đại hoá ở bất kỳ một nước hay một nền kinh... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  363.31 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn thạc sĩ : Thuế nhà thầu ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập
Luận văn thạc sĩ : Thuế nhà thầu ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Lờimở đầu  Chương... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  598.72 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tóm tắt Luận án tiến sĩ : Quản lý hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
Tóm tắt Luận án tiến sĩ : Quản lý hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế (25 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  181.54 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn tốt nghiệp : Những thời cơ và thách thức khi xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường EU của Ngành Dệt May thời trang Việt Nam
Luận văn tốt nghiệp : Những thời cơ và thách thức khi xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường EU của Ngành Dệt May thời trang Việt Nam ( 40 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  300 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đề Tài Khoa Học Cấp Bộ : Cơ Sở Khoa Học áp dụng Thuế chống trợ cấp đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Kinh Tế Quốc Tế
Đề Tài Khoa Học Cấp Bộ : Cơ Sở Khoa Học áp dụng Thuế chống trợ cấp đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Kinh Tế Quốc Tế ( 158 Trang) ... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng: 
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn thạc sĩ : Nâng cao khả năng cạnh tranh của cụm Cảng Hàng Không Miền Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế Quốc Tế
Sau 20 năm đổi mới hội nhập kinh tế Quốc tế, nền kinh tếViệt Nam đã đạt được những thành công đáng kể. Đời sống của người dân ngày càng được nâng lên,... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  839.12 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status