đường lối công nghiệp hóa - hiện đại hóa
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "đường lối công nghiệp hóa - hiện đại hóa"
Những suy nghĩ về sự thay đổi thang giá trị đạo đức trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá ở việt nam hiện nay
NHỮNG SUY NGHĨ VỀ Sự THAY ĐỔI THANG GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRONG Sự NGHIỆP CÔNG NGHIệP HOÁ HIệN ĐạI HOÁ ở VIệT NAM HIệN NAY Đạo đức là một trong những hình thái của... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  65.97 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phát triểnsản xuất cao su thiên nhiên góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2011-2020
Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn và trong quá trình toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế thế giới, Việt Nam đang có những nỗ lực phấn đấu để đến năm 2020 cơ bản... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.75 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 - 2020
Trong quá trình đổi mới đất nước, đường lối đúng đắn của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông thôn đã khơi dậy nguồn động lực to lớn của nhân dân, đưa đến những thành tựu rất quan trọng. Công nghiệp hoá,... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  2.11 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng và quản trị nội bộ hai vấn đề cốt tử của ngân hàng việt nam trước thềm hội nhập
“Thế giới đang thay đổi chóng mặt, vấn đề ngày nay không còn là cá lớn nuốt cá bé mà là cá nhanh nuốt cá chậm”  Rupert Murdoch... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  984.82 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn thạc sĩ : Các giải pháp tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Bình Thuận theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hoá
Cơ cấu  kinh tế  được hiểu theo cả  hai phương diện chất và lượng. Về chất, đó là các quan hệ  gắn bó giữa các yếu tố  kinh tế  trong một chỉnh thể ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  951.38 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Ngân hàng với chức năng huy động vốn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Từ nay đến năm 2010 phải xây dựng nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu, công cụ thô sơ, lao động thủ công là chủ yếu trở thành một nước cơ khí hoá, hiện đại hoá với... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  361.11 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vấn đề bình đẳng giới của gia đình nông thôn ven đô thành phố Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang trong bối cảnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa
Trong quá trình đô thị hóa thì mô hình vai trò giới mới có sự biến đổi và phân công lại giữa vợ và chồng, người chồng đi làm và người vợ ở nhà nội trợ. Người chồng là... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  59.69 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thanh niên Sinh viên trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước
Xã hội học là một môn khoa học được xây dựng trên cơ sở các tiền đề khoa học về đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu được nghiệm chứng trong hoạt động thực tiễn nhằm phục... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  435.13 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực trạng và giải pháp để nâng cao hiệu quả của đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ởViệt Nam
 Sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước đòi hỏi phải có nguồn nhân lực , vốn và tài nguyên . Đối với Việt Nam , cả hai nguồn lực tài chính và tài nguyên thiên nhiên đều rất... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  371.25 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
ĐỀ TÀI: SỰ BIẾN ĐỔI GIA ĐÌNH NÔNG THÔN VEN ĐÔ THÀNH PHỐ BẾN TRE, TỈNH BẾN TRE TRONG BỐI CẢNH CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA
Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng biến đổi gia đình nông thôn ven đô thành phố Bến Tre, chỉ ra những yếu tố tác động đến sự biến đổi gia đình trong bối cảnh chuyển đổi kinh... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  131.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đề tài “Gia đình Việt Nam hiện đại trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá - thực trạng và giải pháp”
Đất nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội và đang thực hiện quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá mà thực chất là sự chuyển đổi căn bản toàn diện các hoạt... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  115 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đội ngũ trí thức Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước
 Đại hội lần thứ VI (1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam được coi là cột mốc lịch sử quan trọng trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta. Đại hội đã đề ra... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  248.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa Nông Nghiệp,Nông Thôn
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa Nông Nghiệp,Nông Thôn ( 31 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  303.07 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận án tiến sĩ : Định hướng chiến lược và những giải pháp xây dựng, phát triển hệ thống kiểm toán ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước
Luận án tiến sĩ : Định hướng chiến lược và những giải pháp xây dựng, phát triển hệ thống kiểm toán ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước ( 195 Trang)... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.47 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận án tiến sĩ : Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Ninh từ năm 1986 đến nay: thực trạng, kinhnghiệm và giải pháp
Luận án tiến sĩ : Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Ninh từ năm 1986 đến nay: thực trạng, kinhnghiệm và giải pháp ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.77 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận án tiến sĩ : Vai trò của nhà nước đối với công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Đài Loan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (thời kỳ 1961 - 2003) - Bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam
Luận án tiến sĩ : Vai trò của nhà nước đối với công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Đài Loan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (thời kỳ 1961 - 2003) - Bài học kinh... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.82 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận án tiến sĩ : Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Ninh từ năm 1986 đến nay: thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp
Luận án tiến sĩ : Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Ninh từ năm 1986 đến nay: thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.77 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa ở nước ta
Nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa ở nước ta ( 17 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  219.7 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tiểu Luận : Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá ở Việt Nam
Tiểu Luận : Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá ở Việt Nam (19 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  302.68 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn thạc sĩ : Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Thái Nguyên (giai đoạn 1997 - 2007)
Luận văn thạc sĩ : Công nghiệp hóa,  hiện đại  hóa  nông nghiệp, nông thôn  ở Thái Nguyên (giai đoạn 1997  -  2007) ( 97 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  869.62 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đặc điểm và con đường Công nghiệp Hóa -Hiện đại hóa các nước ASEAN
Đặc điểm và con đường Công nghiệp Hóa -Hiện đại hóa các nước ASEAN ( 27 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  343.45 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tây Ninh trong thời kỳ Công nghiệp hóa
Tây Ninh trong thời kỳ Công nghiệp hóa ( 44 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  478.29 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp
Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp ( 23 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  176.3 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp
Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp ( 23 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  176.3 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của nguồn nhân lực trong quátrình công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay
Vai trò của nguồn nhân lực trong quátrình công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay ( 14 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  166.24 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
LỜI NÓI ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài: Việt nam đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đó là... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  777.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay
Vai trò của nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay ( 14 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  166.24 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Kinh nghiệm phát triển giáo dục và Đào tạo ,khoa học và công nghệ gắn với xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa ở Một số nước
Kinh nghiệm phát triển giáo dục và Đào tạo ,khoa học và công nghệ gắn với xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa ở Một số nước ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  2.47 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đề tài: Xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ ,trong sạch,vững mạnh,từng bước hiện đại hóa
Cải cách hành chính là một công việc quan trọng, trên thế giới hiện nay không có nước nào là không tiến hành nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  363.55 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Lý luận của chủ nghĩa Mác về con người và vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Phát triển con người là mục tiêu cao cả nhất cả nhất của toàn nhân loại. Làn sóng văn minh thứ ba đang được loài người tới một kỉ nguyên mới, mở ra bao khả năng để họ tìm... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  151.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status