Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Quản lý trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn TP.Hà Nội trong trong bối cảnh đổi mới hiện nay

21-02-2018 20:20 Lượt xem: 218 Download: 31 1 trang
Luận án Tiến sỹ với đề tài: "Quản lý trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn TP.Hà Nội trong trong bối cảnh đổi mới hiện nay”, do NCS Kiều Văn Minh thực hiện, thuộc chuyên ngành Quản lý giáo dục Mã số: 62 14 01 14.

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

Luận án Tiến sỹ với đề tài: "Quản lý trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn TP.Hà Nội trong trong bối cảnh đổi mới hiện nay”, do NCS Kiều Văn Minh thực hiện, thuộc chuyên ngành Quản lý giáo dục Mã số: 62 14 01 14.

Mobile Trang con 2

Bình luận