Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh - Tạp chí QLGD No10-2017

21-02-2018 20:20 Lượt xem: 242 Download: 60 1 trang
Dạy học theomô hình lớp học đảo ngược - Flipped Classroom là một trong những phương pháp hiện đại và đáp ứng được những yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học. Nguyên lý chung của phương pháp này là học sinh sẽ tự tìm hiểu nội dung bài học ở nhà qua mạng, sau đó tại lớp, học sinh sẽ tương tác cùng giáo viên và các bạn khác để củng cố nội dung kiến thức. Phương pháp này giúp học sinh có thêm sự hứng thú trong việc tìm hiểu bài, phát huy các kĩ năng, đồng thời cho phép giáo viên có thêm thời gian để củng cố kiến thức, đi sâu hơn vào nội dung bài học. Nghiên cứu đã xây dựng được quy trình chung và quy trình thiết kế, sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học với sự hỗ trợ của công cụ Edmodo. Kết quả thực nghiệm cho thấy, phương pháp này đem lại hiệu quả cao trong dạy học, phát triển năng lực tự học của học sinh

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

Dạy học theomô hình lớp học đảo ngược - Flipped Classroom là một trong những phương pháp hiện đại và đáp ứng được những yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học. Nguyên lý chung của phương pháp này là học sinh sẽ tự tìm hiểu nội dung bài học ở nhà qua mạng, sau đó tại lớp, học sinh sẽ tương tác cùng giáo viên và các bạn khác để củng cố nội dung kiến thức. Phương pháp này giúp học sinh có thêm sự hứng thú trong việc tìm hiểu bài, phát huy các kĩ năng, đồng thời cho phép giáo viên có thêm thời gian để củng cố kiến thức, đi sâu hơn vào nội dung bài học. Nghiên cứu đã xây dựng được quy trình chung và quy trình thiết kế, sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học với sự hỗ trợ của công cụ Edmodo. Kết quả thực nghiệm cho thấy, phương pháp này đem lại hiệu quả cao trong dạy học, phát triển năng lực tự học của học sinh

Mobile Trang con 2

Bình luận