Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Công tác Chính quyền

Bài phát biểu Hội nghị tổng kết Phong trào xây dựng làng văn hóa

28-12-2017 0 202 Word 6 trang
Xác định xây dựng làng văn hoá là nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của mỗi người dân, mỗi gia đình trong sản xuất kinh doanh, trong tổ chức sinh hoạt và hưởng thụ văn hoá, sáng tạo văn hoá, đáp ứng yêu cầu thiết thực của nhân dân, phù hợp với sự...

Bài phát biểu bế mạc Hội nghị phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân

28-12-2017 20 174 Word 4 trang
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng để phát triển kinh tế- xã hội bền vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy...

Bài phát biểu bế mạc công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

27-12-2017 0 138 Word 3 trang
Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020...

Bài phát biểu sơ kết 3 năm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện

27-12-2017 0 204 Word 4 trang
Xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu vừa là yêu cầu của phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và mang tính nhân văn sâu sắc. Xây dựng nông thôn...