Vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động
   Văn hóa - Du lịch   Triết học - Tôn giáo   Vũ trụ - Thiên văn
   Khoa học thường thức   Lịch sử - Chính trị   Thể thao
   Luật Học   Báo chí - Truyền thông   Xã Hội Học
   Hành chính   Mỹ Học   Tâm lý học
   Đông Phương Học   Ngôn ngữ học
 

Vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động

Trong giai đoạn hiện nay cùng với sự phát triển của nhiều thành phần kinh tế cũng là lúc xuất hiện nhiều 
việc làm mới và số lượng  hợp đồng lao động tăng nhanh. Việc gắn kết giữa người lao động và người sử dụng lao động tạo ra mối quan hệ hợp tác, đảm bảo lợi ích của các bên trong quan hệ lao động là động lực thúc đẩy năng suất, chất lượng hiệu quả công việc tốt hơn. T uy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên tình trạng vi phạm pháp luật lao động đặc biệt là vi phạm pháp luật về hợp đồng lao đ ộng vẫn thường xuyên xảy ra, phá vỡ mối quan hệ lao động hài hòa.  Theo báo cáo của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình  hình thực hiện pháp luật lao 
động trên cả nước, số vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động chiếm 24,3% tổng số vi phạm pháp luật lao động năm 2005, 26,8% tổng số vi phạm pháp luật lao động năm 2006 và 2 9,7% tổng số vi phạm pháp luật lao động năm 2007. Số liệu thống kê trên cho thấy vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động ngày một gia tăng và chiếm  một tỷ lệ  không nhỏ trong tổng số vi phạm pháp luật lao động. Điều này là một trong  những nguyên nhân gây nên sự xáo trộn, mất ổn định của thị trường lao động từ đó tác động xấu tới môi trường đầu tư và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội. Do vậy, việc nghiên cứu đề tài "Vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động " có ý nghĩa lớn cả về mặt lý luận và thực tiễn. Chính vì lý do đó, tác giả mạnh dạn chọn đề tài trên làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của mình với mong muốn đóng góp những giải pháp hữu hiệu, nhằm khắc phục và hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động ở Việt Nam. 
2. Tình hình nghiên cứu 
Việc nghiên cứu vấn đề vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động chưa nhiều. Trong thời gian gần đây, 
đã có một số bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành đề cập đến vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động nhưng chủ yếu dưới dạng giải thích, bình luậ n các quy định của pháp luật về hợp đồng lao động. Bên cạnh đó, cũng có một số công trình nghiên cứu về vấn đề vi phạm pháp luật lao động nói chung và ở  góc độ kinh tế - lao động hay quản lý lao động. Có thể kể đến luận văn thạc sĩ kinh  tế " vi phạm pháp luật lao động tại doanh nghiệp có vốn  đầu tư nước ngoài" của ThS. Nguyễn Tiến Tùng, đề tài khoa học cấp Bộ "Vi phạm pháp luật lao động trong doanh nghiệp " của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hay phần III 
"Xử phạt vi phạm pháp luật lao động " trong Giáo trình Luật lao động xuất bản năm 1999 của Khoa luật - Đại học Quốc gia Hà Nội. Do vậy, cho đến nay, d ường như chưa có công  trình nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống vấn đề  vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động dưới góc đ ộ lý luận và thực tiễn.  
3. Mục đích và phạm vi  nghiên cứu của đề tài  
3.1. Mục đích nghiên cứu 
Đề tài làm rõ cơ sở lý luận của vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động, các hành vi vi phạm cũng như 
thực trạng của việc vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động, qua đó đề xuất một số kiến giải nhằm hạn chế và khắc phục việc vi phạm  pháp luật về hợp đồng lao động ở nước ta hiện nay. Cụ thể là: 
Thứ nhất : Khái quát chung vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động như: khái niệm, các đặc điểm, các hành vi vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động, các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động và sự điều chỉnh pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động.  
Thứ hai: Phân tích, đánh giá các hành vi vi phạm pháp lu ật về hợp đồng lao động theo quy định của 
pháp luật cũng như nêu lên thực trạng vi phạm pháp  luật về hợp đồng lao động ở Việt Nam hiện nay.  
Thứ ba : Trên cơ sở phân tích ng uyên nhân của vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động đưa ra những 
kiến nghị nhằm hạn chế các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này giúp cho qu an hệ lao động bình ổn và phát triển. Trang phụ bìa 
Lời cam đoan 
Mục lục 
MỞ ĐẦU 
Chương 1 :  KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG  
1.  Khái niệm và đặc trưng của hợp đồng lao động 
1.1.  Khái niệm hợp đồng lao động 
1.2.  Đặc trưng của hợp đồng lao động 
2.  Vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động và các yếu tố cấu thành của nó 
2.1.  Khái niệm vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động 
2.1.1.  Định nghĩa vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động 
2.1.2.  Phân loại các hành vi vi phạm pháp luật hợp đồng lao động 
2.2.  Các yếu tố cấu thành của vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động 
2.2.1.  Mặt khách quan của vi phạm pháp luật về h ợp đồng lao động 
2.2.2.  Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động 
2.2.3.  Chủ thể của vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động 
2.2.4.  Khách thể của  vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động 
3.  Sự điều chỉnh của pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật về h ợp đồng lao động 
3.1.  Về hình thức xử lý 
3.2.  Về nguyên tắc xử lý 
3.3.  Về thẩm quyền xử lý 
3.4.  Về thời hiệu xử lý 
Chương 2:  VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ THỰC TRẠNG VI
PHẠM PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM  
1.  Các hành vi vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động 
1.1.  Hành vi giao kết hợp đồng lao động không đúng quy định pháp luật lao động 
1.2.  Hành vi vi phạm  quy định của pháp luật về hình thức của hợp đồng lao động 
1.2.1.  Hành vi giao kết hợp đồng lao động bằng miệng đối với công việc mà thời hạn hợp đồng trên
ba tháng 
1.2.2.  Hợp đồng lao động không có chữ ký của một trong hai bên 
1.3.  Hành vi vi phạm  quy định của pháp luật về nội dung của hợp đồng lao động 
1.3.1.  Hợp đồng lao động thiếu các nội dung chủ yếu theo quy định tại Điều 29 Bộ luật Lao động 
1.3.2.  Hợp đồng lao động có nội dung trái quy đ ịnh của pháp luật 
1.4.  Hợp đồng lao động vi phạm các quy định của pháp luật về thực hiện, thay đổi hợp đồng lao
động 
1.4.1.  Hành vi vi phạm quy định về thời gian tạm thời chuyển người lao động sang làm công vi ệc
khác 
1.4.2.  Hành vi vi phạm  quy định về trả lương cho người lao động trong thời gian tạm thời làm công
việc khác 
1.4.3.  Hành vi người sử dụng lao động kế tiếp không sử dụng người lao động theo phương án sử
dụng lao động 
1.5.  Hành vi vi phạm quy định về thời gian  và việc trả lương cho người lao động trong thời gian thử việc 
1.6.  Hành vi vi phạm  quy định của pháp luật về quyền và lợi ích của người lao động sau khi chấm
dứt hợp đồng lao động 
1.6.1.  Vi phạm quy định về trợ cấp thôi việc 
1.6.2.  Hành vi vi phạm thời hạn thanh toán các khoản có liên quan đến quyền lợi của người lao động sau
khi chấm dứt hợp đồng lao động 
1.7.  Hành vi vi phạm  quy định của pháp luật về thuê mướn người giúp việc 
2.  Các hình thức xử phạt vi phạm pháp luật về  hợp đồng lao động 
2.1.  Các hình thức xử phạt chính 
2.2.  Biện pháp khắc phục hậu quả 
Chương 3:  MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG
LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM 
1.  Nhận xét chung thực trạng vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động  ở Việt Nam 
2.  Nguyên nhân của việc vi phạm pháp luật lao động về hợp đồng lao  động 
2.1.  Nguyên nhân xuất phát từ phía người sử dụng lao động 
2.2.  Nguyên nhân xuất phát từ phía người lao động 
2.3.  Nguyên nhân xuất phát từ tổ chức công đoàn 3.2.4.  Nguyên nhân xuất phát từ các cơ quan nhà nước trong việc ban hành, áp dụng pháp luật và 
thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật 
3.3.  Một số kiến nghị nhằm hạn chế vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động ở Việt Nam 
3.3.1.  Về các quy định của pháp luật 
3.3.2.  Về tổ chức và thực hiện 
  KẾT LUẬN 
  DANH MỤC T ÀI LIỆU THAM KHẢO 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
LH.00134
Loại tài liệu  PDF(.pdf)  Lượt tải:  0
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status