Phân tích mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp theo pháp luật hiện hành
   Văn hóa - Du lịch   Triết học - Tôn giáo   Vũ trụ - Thiên văn
   Khoa học thường thức   Lịch sử - Chính trị   Thể thao
   Luật Học   Báo chí - Truyền thông   Xã Hội Học
   Hành chính   Mỹ Học   Tâm lý học
   Đông Phương Học   Ngôn ngữ học
 

Phân tích mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp theo pháp luật hiện hành

Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một hệ thống bao gồm nhiều cơ quan (loại cơ quan)nhà nước có tính chất ,vị trí ,chức năng ,nhiệm vụ và quyền hạn khác nhau nhưng có quan hệ mật thiết với nhau,tạo thành một hệ thống nhất .Nằm trong hệ thống các cơ quan nhà nước ở địa phương ,Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cũng có đặc trưng như trên .Hai cơ quan này có mối quan hệ mật thiết với nhau .Vì vậy ,theo pháp luật hiện hành thì biểu hiện ,tính chất,…của mối quan hệ đó như thế nào ? và dưới đây là phần tìm hiểu của em về đề tài:”Phân tích mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp theo pháp luật hiện hành”.

B.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

I.Vị trí ,tính chất,chức năng ,nhiệm vụ ,quyền hạn ,cơ cấu tổ chức và các hình thức hoạt động của Hội đồng nhân dân:

1.Vị trí ,tính chất của Hội đồng nhân dân:

Điều 119 Hiến pháp năm 1992 và Điều 1 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có quy định:”Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phường ,đại diện cho ý chí ,nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân ,do nhân dân địa phương bầu ra,chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên”.

Qua đó có thể thấy được Hội đồng nhân dân có vị trí ,tính chất như sau:

-Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương :Hội đồng nhân dân thay mặt nhân dân địa phương sử dụng quyền lực nhà nước trong phạm vi địa phương mình.


-Hội đồng nhân dân là cơ quan đại biểu của nhân dân địa phương :Hội đồng nhân dân do nhân dân bầu ra,miễn nhiệm ,bãi nhiệm ,theo nguyên tắc phổ thông,bình đẳng,trực tiếp và bỏ phiếu kín.Hội đồng nhân dân trong nhà nước ta là cơ quan gần gũi nhân dân nhất nên có thể hiểu rõ tâm tư ,nguyện vọng và yêu cầu của nhân dân,nắm vững đặc điểm của địa phương .Hội đồng nhân dâncòn là một tổ chức mang tính chất quần chúng,bao gồm nhiều đại biểu của mọi tầng lớp nhân dân,dân tộc ,tôn giáo,….

2.chức năng ,nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân :

Về chức năng của Hội đồng nhân dân ,căn cứ vào những quy định của Hiến Pháp và Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003,có thể thấy Hội đồng nhân dân có 3 chức năng cơ bản là:

-Quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương :như quyết định những chủ trương ,biện pháp quan trọng để pháp triển tiềm năng của địa phương,xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế_xã hội,củng cố quốc phồng an ninh,không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương,làm tròn nghiã vụ của địa phương đối với cả nước.


-Bảo đảm thực hiện các quy định và quyết định của các cơ quan nhà nước cấp trên và trung ương ở địa phương.


-Thực hiện các quyền giám sát đối với các hoạt động của Thường trực hội đồng nhân dân ,Ủy ban nhân dân ,Tòa án nhân dân ,Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp,giám sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan nhà nước,tổ chức kinh tế ,tổ chức xã hội,đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở các địa phương,giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Và những chức năng này đã được cụ thể hòa thành các nhiệm vụ và quyền hạn được quy định cụ thể trong Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003(Các điều 11,12,13,14,15,16,17_đối  với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ; 29,30,31,32,33,34_đối với Hội đồng nhân dân cấp xã).

 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Phân tích mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp theo pháp luật hiện hành ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
LH00755
Loại tài liệu  Word (.doc)  Lượt tải:  0
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status