Những nhân tố tác động đến chính sách cổ tức trong thực tiễn
   Danh mục tài liệu   Công nghệ thông tin   Kế toán - Kiểm toán
   Marketing - Bán hàng   Ngoại thương - Kinh tế quốc tế   Tài chính - Ngân hàng
   Du lịch - Dịch vụ   Quản lý chất lượng   Quản lý đầu tư
   Kinh doanh quốc tế   Quản trị kinh doanh   Thương Mại
   Lao động   Hải Quan-Thuế   Chứng khoán
   Bảo hiểm
 

Những nhân tố tác động đến chính sách cổ tức trong thực tiễn

Lý do chọn đềtài:

Trong điều kiện Viêt Nam hiện nay, cổtức là chỉ tiêu nhạy cảm và có thể nói là quan trọng đối với nhà đầu tư. Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết ảnh hưởng  lớn đến giá cổphiếu trên thịtrường chứng khoán. Nhưng chính sách cổ tức lại ch ịu  ảnh hưởng của nhiều nhân tốtrực tiếp và gián tiếp khác, nó ảnh hưởng lớn đến lợi ích của mỗi nhà đầu tư và của chính công ty. Vì vậy chúng em quyết đ ịnh nghiên đề tài chính sách cổtức trong thực tiễn Việt Nam đ ểcó thểtìm ra hướng giải quy ết mới cho vấn đề chi trả cổ tức của các công ty niêm yết.

Mục tiêu nghiên cứu:

  Xem xét thực trạng chi trảcổtức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong nhữngnăm qua.

  Đánh giá các yếu tốtác động đến chính sách cổtức của các công ty niêm yết. 

  Phân tích những bất cập nổi lên trong việc lựa chọn chính sách cổ tức của các công ty niêm y ết thời gian qua.

Phương phápnghiên cứu:

  Phương pháp thống kê nhằm tập hợp các sốliệu và đánh giá thực trạng. 

  Phương pháp mô tả  nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan về những chính sách cổtức đang được áp dụng tại các công ty niêm y ết. 

  Phương pháp lịch sử  nhằm so sánh, đối chiếu các thông tin trong quán 

khứ để tìm hiểu nguyên nhân và có các kết luận phù hợp. 

  Phương pháp hồi quy nhằm phân tích sự  ảnh hưởng của các yếu tốnội 

sinh đến sự chi trả cổ tức của công ty.

Nội dung nghiên cứu :bài nghiên cứu chia làm phần

Một là nghiên cứu các yếu tố  ảnh hưởng đến lựa chọn chính sách chi trả cổtức trong thực tiễn Việt Nam như chi phí giao dịch, chi phí phát hành, lạm phát, lãi suất, 

5

các điều khoản hạn chểtrong hợp đồng, hạn chếpháp lý, thuế, ưu tiên của cổđông và 

bảo vệ chống loãng giá.

Hai là các chính sách chi trảcổtức trong thực tiễn Việt Nam hiện nay, quá trình  chi trả cổ tức.

Ba là các phương thức chi trảcổtức của các doanh  nghiệp Việt Nam. Hiện nay các công ty Việt Nam chủyếu chi trảcổtức bằng tiền mặt, chi trả bằng cổ phiếu, bằng tài sản và cổphiếu thưởng.

Bốn là thực trạng chi trả cổ tức của một vài công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, xây dựng mô hình hồi quy kiểm định sự tác động của các y ếu  tốnội sinh đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam.

MỤC LỤC

Trang

Tóm tắt đềtài.............................................................................................................. 4

Lời mởđầu ................................ ................................ ................................................. 6

1. Lý luận tổng quan  .................................................................................................. 7

1.1  Chính sách cổtức trong thịtrường hoàn hảo.................................................... 7

1.2  Các chính sách cổtức trong thực tiễn .............................................................. 7

1.2.1 Chính sách lợi nhu ận giữlại thụđộng................................................... 7

1.2.2 Chính sách tiềnmặt ổn định ............................................................... 10

1.2.3 Các chính sách khác ........................................................................... 11

1.3 Các phươngbthức chi trảcổtức ..................................................................... 12

1.3.1 Cổtức trảbằng tiền mặt...................................................................... 12

1.3.2 Cổtức trảbằng cổphiếu ..................................................................... 15

1.3.3 Cổtức trảbằng tài sản và cổphiếu thưởng ......................................... 16

1.4  Quá trình chi trảcổtức .................................................................................. 18

1.5Các y ếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn chính sách cổtức trong thực tiễn của 

doanh nghiệp ................................................................................................. 21

1.5.1 Chi phí giao dịch ................................ ................................ ................ 21

1.5.2 Chi phí phát hành ................................ ............................................... 22

1.5.3 Lạm phát ................................ ............................................................ 25

1.5.4 Lãi suất............................................................................................... 27

1.5.5 Điều khoản hạn chế ............................................................................ 28

1.5.6 Hạn chếpháp lý .................................................................................. 29

1.5.7 Ảnh hưởng của thuế ........................................................................... 30

1.5.7.1 Đối với doanh nghiệp ................................................................. 30

1.5.7.2 Đối với nhà đ ầu tư cá nhân ......................................................... 30

1.5.8 Ưu tiên cổđông .................................................................................. 31

1.5.9 Nhu cầu thanh khoản ................................................................ .......... 32

1.5.10 Khảnăng vay và tiếp cận thịtrường vốn........................................... 32

1.5.11 Các cơ hội tăng trưởng vốn............................................................... 32 

3

1.5.12 Bảo vệchống loãng giá..................................................................... 33

2. Thực trạng chính sách cổtức của một sốcông ty trên thịtrường Việt Nam........... 33

2.1 Sốliệu chi trảcổtức qua các năm.................................................................. 33

2.2Xây dựng mô hình hồi quy kiểm định những nhân tốnội sinh tác động đến 

chính sách cổtức của các doanh nghiệp Việt Nam ......................................... 36

2.2.1 Tính toán các biến .............................................................................. 37

2.2.2 Phương pháp tiến hành ....................................................................... 38

2.2.3 Kết qu ảhồi quy .................................................................................. 39

2.2.4 Tóm tắt và nhận xét ............................................................................ 44

3.  Những bất cập trong chính sách cổtức tại Việt Nam ............................................ 46

3.1 Chính sách trả c ổt ức theo nhu cầu của nhà đầ u tư mà không quan tâm đến s ựphát 

tri ển bền vững c ủa công ty..................................................................................... 46

3.2  Sửdụng công cục ổt ức đểđánh bóng hình  ảnh của doanh nghiệp .......................... 47

3.3 Chính sách cổtức bịchi phối bởi ban quản lý, tiếng nói của cổđông nhỏchưa 

được bảo vệ ................................ .................................................................. 48

Kết luận .................................................................................................................... 50

Tài liệu tham khảo ................................................................................................ .... 51

Phụlục ................................ ..................................................................................... 53

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Những nhân tố tác động đến chính sách cổ tức trong thực tiễn ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
TMA.00888
Loại tài liệu  Winrar File (.rar)  Lượt tải:  5
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status