Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm sữa ở công ty Vinamilk
   Danh mục tài liệu   Công nghệ thông tin   Kế toán - Kiểm toán
   Marketing - Bán hàng   Ngoại thương - Kinh tế quốc tế   Tài chính - Ngân hàng
   Du lịch - Dịch vụ   Quản lý chất lượng   Quản lý đầu tư
   Kinh doanh quốc tế   Quản trị kinh doanh   Thương Mại
   Lao động   Hải Quan-Thuế   Chứng khoán
   Bảo hiểm
 

Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm sữa ở công ty Vinamilk

Từ năm 2003, nền kinh tế nước ta đã bước vào hội nhập trong sự biến đổi đa dạng của nền kinh tế toàn cầu với các diễn biến phức tạp của thị trường như tình hình cung cầu không ổn định, cạnh tranh khốc liệt và sự ảnh hưởng từ chiến tranh Trung Đông. Nước ta bước đầu thực hiện hiệp định AFTA, CEPT tiến tới việc xóa bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế thương mại đồng thời với lộ trình cắt giảm thuế quan, hoạt động sản xuất trong nước do đó cũng gặp nhiều khó khăn trong cạnh tranh. Các doanh nghiệp Việt Nam một mặt đang đứng trước những cơ hội lớn từ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, mặt khác phải đối mặt với không ít thách thức. 

Là một công ty Nhà nước mới chuyển sang cổ phần hóa từ tháng 10 năm 2003, chuyên sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ sữa, Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cũng không đứng ngoài xu thế chung là hội nhập kinh tế thế giới và buộc phải chấp nhận cạnh tranh gay gắt từ thị trường trong và ngoài nước. 

Trong nhiều năm qua, công ty Vinamilk đã đạt được những kết quả khả quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thiết lập mạng lưới cung ứng và tiêu thụ sản phẩm rộng khắp trên toàn quốc, với hai hệ thống phân phối chính là: kênh khách hàng truyền thống và kênh khách hàng đặc biệt; các sản phẩm của Vinamilk chiếm khoảng 55% - 65% thị phần toàn quốc theo từng mặt hàng. Tuy nhiên, so với tiềm năng thực tế của thị trường thì mức độ tăng trưởng thị phần của một số sản phẩm trong nhiều thời điểm vẫn ở mức độ thấp và chưa bền vững. Bên cạnh đó, công ty còn có những sản phẩm có sức cạnh tranh yếu hơn so với mặt hàng cùng loại trên thị trường. Mặt khác, hiện nay công ty Vinamilk cũng như rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam khác đang phải đối mặt với không ít thách thức từ quá trình hội nhập quốc tế, đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước càng nhiều hơn, các chiêu thức mở rộng thị trường cũng phong phú, đa dạng hơn. Đứng trước tình hình đó, việc tăng cường mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty Vinamilk là một đòi hỏi cấp bách , trong đó chính sách về kênh phân phối có vai trò đặc biệt và được đặt ở vị trí trọng tâm trong chiến lược kinh doanh của công ty.

Nhận thức rõ về tầm quan trọng của vấn đề này, tác giả đã chọn nghiên cứu đề tài “Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm sữa ở công ty Vinamilk” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình.

2. Mục đích nghiên cứu: 

- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp

- Đánh giá thực trạng hiệu quả họat động kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm  của Công ty cổ phần sữa Việt nam - Vinamilk những năm qua, từ đó rút ra những thành công và những tồn tại trong việc nâng cao hiệu quả họat động kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm của công ty.

- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả họat động kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm của Công ty CP Sữa Việt Nam.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu của luận văn là kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm và việc nâng cao hiệu quả họat động kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp nói chung và kênh phân phối tiêu thụ của công ty Vinamilk nói riêng.

- Phạm vi nghiên cứu:

+ Kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm sữa của công ty Vinamilk và hiệu quả họat động kênh phân phối sữa theo cách tiếp cận tăng thị phần của công ty Vinamilk trên kênh phân phối hiện có và tăng số lượng kênh phân phối mới.

+ Thời gian nghiên cứu: từ năm 2001 đến nay vì đây là thời kỳ công ty Vinamilk thực sự bước vào hạch toán kinh tế theo cơ chế thị trường, chuyển sang cổ phần hóa, chuẩn bị hội nhập quốc tế, tập trung chủ yếu trong 03 năm gần đây: 2008 - 2009 – 2010.

4. Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp nghiên cứu của đề tài là phương pháp duy vật biện chứng, bên cạnh đó luận văn đã sử dụng các phương pháp sau trong nghiên cứu:

+ Phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu, tổng hợp kinh tế, hệ thống hóa, khái quát hóa.

+ Phương pháp so sánh, phân tích kinh tế - xã hội, phương pháp điều tra.


5. Những đóng góp của đề tài:

- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm sữa của doanh nghiệp.

- Đánh giá thực trạng kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm của công ty Vinamilk từ đó rút ra những thành công, tồn tại và nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả họat động kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm của công ty.

- Đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quả họat động kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm sữa của công ty Vinamilk trong thời gian tới.

6. Kết cấu của đề tài:

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu 3 chương:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về nâng cao hiệu quả họat động kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm sữa của doanh nghiệp trong nền kinh tế

Chương 2: Thực trạng hiệu quả hoạt động kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm sữa của công ty.

Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm tại công ty.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………..……………………… 1
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌAT ĐỘNG KÊNH PHÂN PHỐI TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ
1. Cơ sở lý luận 4
1.1. Một số vấn đề lý luận về kênh phân phối 4
1.1.2 Khái niệm 4
1.1.3 Vai trò của phân phối trong hoạt động Marketing............................................
1.1.4 Chức năng của kênh phân phối 9
2. Môi trường kênh 7
2.1. Môi trường kinh tế 7
2.2. Môi trường luật pháp 7
3. Cấu trúc kênh phân phối 9
3.1 Cấu trúc kênh hàng tiêu dùng 9
3.2 Kênh marketing kỹ nghệ 9
3.3 Hệ thống marketing dọc VMS (Vertical Marketing System) 9
3.4 Các thành viên kênh phân phối 9
3.4.1 Người sản xuất 9
3.4.2 Người trung gian bán buôn 9
3.4.3 Trung gian bán lẻ 9
4. Quản trị kênh phân phối 10
4.1 Những nội dung và đặc điểm cơ bản của quản trị kênh phân phối 10
4.2 Đánh giá các thành viên và điều chỉnh hệ thống kênh phân phối 11
4.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến phạm vi và tần suất của các đánh giá 11
4.2.2 Đề xuất các điều chỉnh kênh phân phối 12
Chương 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HỌAT ĐÔNG KÊNH PHÂN PHỐI TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY VINAMILK
1. Tổng quan về công ty Vinamilk 13
Quá trình hình thành và phát triển 13
Cơ cấu tổ chức và nhân sự 17
Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 17
1.2.2 Cơ cấu lao động 18
1.3 Tình hình sản xuất kinh doanh chung 19
1.3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh 19
1.3.2 Các lĩnh vực quản trị 22
1.3.2.1 Quản trị nhân lực 22
1.3.2.2 Quản trị tiêu thụ 22
1.3.2.3 Quản trị tài chính 24
1.3.2.4 Quản trị chất lượng 24
2. Những đặc điểm kinh tế - kĩ thuật đặc thù của công ty 24
2.1 Đặc điểm lĩnh vực kinh doanh sản phẩm Vinamilk 24
2.2 Đặc điểm hệ thống sản phẩm của công ty 25
2.2.1 Đặc điểm hệ thống sản phẩm 25
2.2.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm 26
2.2.3 Nghiên cứu sản phẩm mới 27
2.3 Đặc điểm thị trường kinh doanh của công ty 28
2.3.1 Thị trường chủ yếu của công ty 28
2.3.2 Khách hàng mục tiêu của công ty 29
3. Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm Vinamilk 29
3.1 Khái quát về kênh phân phối của công ty và hoạt động của chúng 29
3.2 Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối 30
3.2.1 Đánh giá hiệu quả bắng các chỉ tiêu định tính 31
3.2.1.1 Đáng giá khả năng kiểm soát các thành viên trong kênh 31
3.2.1.2 Đánh giá khả năng thích nghi của kênh phân phôi 31
3.2.1.3 Đánh giá của khách hàng trong cung ứng dịch vụ của công ty 31
4. Nhận xét chung 33
4.1 Những thành tựu mà công ty đã đạt được 33
4.2 Những hạn chế và nguyên nhân của hiện trạng đó 33
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌAT ĐỘNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM VINAMILK CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kênh phân phối..…… 36
1.1.Các giải pháp về sản phẩm…………………………………….…..…… 36
1.1.2 Phát triển sản phẩm mới trên thị trường cũ …………………..……...… 36
1.1.3 Phát triển sản phẩm cũ trên thị trường cũ …………………….......….… 38
1.2.Các giải pháp về giá cả…………………………………………..……… 39
1.2.1 Một số đề xuất xây dựng chiến lược giá cho Vinamilk…………...……… 42
1.2.1.2 Điều chỉnh giá cho từng kênh phân phối ……………..……..………… 42
1.3 Các giải pháp về marketing trực tiếp ………………………..…...…… 43
1.4 Các giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm…………………..... 44
1.4.1 Chính sách đại lý……………………………………………..…………. 44
1.4.2 Quản lý và xây dựng hệ thống phân phối………………………………. 44
1.5 Các giải pháp khác………………………...…...……………….………. 45
1.5.1 Chính sách khuyến mãi…………………………………………....…… 45
1.5.2 Chính sách truyền thông cổ động…………………………….………… 46
2. Các kiến nghị với nhà nước……………………………………………… 46
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm sữa ở công ty Vinamilk ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
QTKD.04537
Loại tài liệu  Winrar File (.rar)  Lượt tải:  20
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status