Nghiên cứu vấn đề phát triển bền vững công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
   Luận án Tiến sĩ kinh tế   Luận án Tiến sĩ kỹ thuật   Tiến sỹ Giáo Dục học
   Luận án Tiến sĩ Nông- Lâm- Ngư
 

Nghiên cứu vấn đề phát triển bền vững công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Phát triển bền vững (PTBV) với “ba trụ cột” là phát triển kinh tế, giải quyết các vấn  đề xã hội và bảo vệ môi trường (BVMT) là một quá trình toàn diện, bao gồm những biến đổi về kinh tế, cũng như những biến đổi về xã hội, về văn hoá và giáo dục, khoa học và công nghệ, về môi trường và sự phát triển của con người. PTBV là nhu cầu tất yếu và đang là thách thức cho mọi quốc gia, nhất là trong điều kiện toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế. Việc lựa chọn con đường, biện pháp và thể chế, chính sách bảo đảm PTBV luôn là mối quan tâm hàng đầu của mọi nước trong quá trình phát triển. Đối với Việt Nam, để thực hiện mục tiêu PTBV đất nước và thực hiện cam kết quốc tế, ở cấp quốc gia, Chính phủ Việt Nam đã ban hành "Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam" (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam) [52]. Theo đó,  định hướng chiến lược PTBV  ở Việt Nam là một chiến lược khung, bao gồm những định hướng lớn làm cơ sở pháp lý để các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện, đồng thời thể hiện sự cam kết của Việt Nam với quốc tế. Tuy nhiên, ở cấp địa phương, vấn đề PTBV cần được xem xét một cách có hệ thống và cụ thể hoá để có thể triển khai thực hiện, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp – lĩnh vực có ảnh hưởng quyết định đến sự PTBV của một quốc gia. Thái Nguyên là một tỉnh thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, có nhiều lợi thế so sánh về vị trí địa lý, khí hậu thuận lợi, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng đa dạng phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao để phát triển một nền kinh tế đa dạng theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH). Công nghiệp Thái Nguyên được hình thành từ những năm đầu của thập niên 60 thế kỷ XX với sự ra đời của hai khu công nghiệp nặng của Việt Nam là khu gang thép Thái Nguyên (đầu thập kỷ 60) và khu cơ khí Gò Đầm (đầu thập kỷ 70). Trải qua quá trình hơn 40 năm, công nghiệp Thái Nguyên đã có lúc thăng trầm do hậu quả của chiến tranh, do sự thay đổi cơ chế quản lý... Mặc dù vậy, trong những năm gần đây, nhất là từ khi tái lập tỉnh Thái Nguyên (năm 1997), nhờ có những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội, phát triển công nghiệp đúng đắn nên bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ: tính đến 31/12/2008 số doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là381 doanh nghiệp với 37.649 lao động [24]; giá trị sản xuất công nghiệp năm 2008 (theo giá thực tế) đạt 19.208,7 tỷ đồng [24] tăng gấp hơn 7 lần so với năm 2000; tốc độ tăng trưởng công nghiệp giai đoạn 2001-2008 là 14,7% [24], cao hơn so với mức tăng trưởng công nghiệp chung của cả nước trong giai đoạn này là 9,8% [64]; nhìn chung công nghiệp Thái Nguyên đã có một cơ cấu tương đối đầy đủ với sự có mặt của hầu hết các ngành công nghiệp như chế biến nông lâm sản thực phẩm, khai thác chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, luyện kim, hoá chất, sản xuất điện... Tỷ trọng công nghiệp trong GDP của tỉnh năm 2008 là 39,8% [24], tương đương với mức bình quân chung của cả nước là 39,7% [64]. Những kết quả đạt được nêu trên là khả quan, nhưng so với tiềm năng, lợi thế của Thái Nguyên thì chưa  đáp ứng  được yêu cầu, từng  được coi là trung tâm công nghiệp của cả nước, tuy nhiên cho đến nay công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên phát triển vẫn còn ở mức khiêm tốn và thiếu bền vững, trong đó: tốc độ tăng trưởng cao nhưng không ổn định; giá trị gia tăng (VA) thấp, tỷ suất giá trị gia tăng trên giá trị sản xuất công nghiệp (VA/GO) có xu hướng giảm dần; công nghệ lạc hậu, chậm đổi mới; năng lực cạnh tranh yếu; trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) còn hạn chế là những biểu hiện cơ bản. Bên cạnh đó, việc gia tăng mạnh mẽ, thiếu cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng trong các ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, luyện kim, hoá chất, sản xuất điện; sự hình thành các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) tập trung; việc tổ chức không gian lãnh thổ và phân bố công nghiệp... đang đặt ra các vấn đề về mặt xã hội và các vấn đề về môi trường, đe đoạ đến sự PTBV và ổn định của địa phương. Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Nghiên cứu vấn đề phát triển bền vững công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” đã được lựa chọn nghiên cứu.
MỤC LỤC .......................................iii 
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU...vi 
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ......viii 
DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC........ix 
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT...........................................x 
MỞ ĐẦU  ........................................1 
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN  
BỀN VỮNG CÔNG NGHIỆP...............................9 
1.1.  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÔNG NGHIỆP.........9 
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản............................................9 
1.1.2. Mối quan hệ giữa phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế...........................19 
1.1.3. Tiến trình thể chế hoá cơ chế, chính sách về phát triển bền vững ở Việt Nam.27 
1.2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÔNG NGHIỆP..........30 
1.2.1. Duy trì tăng trưởng công nghiệp nhanh và ổn định trong dài hạn.....................30 
1.2.2. Thực hiện quá trình công nghiệp hóa sạch ..............31 
1.2.3. Tổ chức không gian lãnh thổ và phân bố công nghiệp hợp lý ...........................34 
1.2.4. Đảm bảo và nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.............................35 
1.2.5. Khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững các nguồn tài nguyên  
thiên nhiên......................36 
1.3.  TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÔNG NGHIỆP..................39 
1.3.1. Tăng trưởng bền vững....39 
1.3.2. Doanh nghiệp bền vững...........................................43 
1.3.3. Tổ chức không gian lãnh thổ và phân bố công nghiệp......................................47 
1.4.  NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  
CÔNG NGHIỆP TẠI ĐỊA PHƯƠNG .........................49 
1.4.1. Nhóm nhân tố về điều kiện tự nhiên........................49 
1.4.2. Nhóm nhân tố về dân số và nguồn nhân lực............52 
1.4.3. Nhóm nhân tố về kinh tế - xã hội.............................52 
1.5.  NHỮNG KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRÊN THẾ GIỚI  
VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM. ................................57
1.5.1. Chiến lược phát triển bền vững của Nhật Bản.........57 
1.5.2. Chiến lược phát triển bền vững của Trung Quốc.....62 
1.5.3. Chương trình hành động phát triển bền vững của NewZealand ........................66 
1.5.4. Bài học cho Việt Nam....67 
TÓM TẮT CHƯƠNG 1 ..............69 
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÔNG NGHIỆP  
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2001-2008............70 
2.1. SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP  
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN...................70 
2.1.1. Vài nét về con đường phát triển công nghiệp tỉnh Thái Nguyên.......................70 
2.1.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật và kết quả hoạt động của ngành công nghiệp..............70 
2.2.  CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  
CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN.................................76 
2.2.1. Nhóm nhân tố về điều kiện tự nhiên........................76 
2.2.2. Nhóm nhân tố về dân số và nguồn nhân lực............80 
2.2.3. Nhóm nhân tố về kinh tế - xã hội.............................81 
2.3.  PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÔNG NGHIỆP  
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN...................86 
2.3.1. Tăng trưởng bền vững....87 
2.3.2. Doanh nghiệp bền vững...........................................99 
2.3.3. Tổ chức không gian lãnh thổ và phân bố công nghiệp....................................111 
2.4.  ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÔNG NGHIỆP  
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN.................119 
2.4.1. Những tiềm năng, lợi thế và cơ hội phát triển của Thái Nguyên.....................119 
2.4.2. Những khó khăn và thách thức đặt ra cho Thái Nguyên trong thời gian tới...121 
2.4.3. Đánh giá chung về tình hình phát triển bền vững công nghiệp trên địa bàn  
tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua....................125 
TÓM TẮT CHƯƠNG 2 ............127 
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  
CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN.....................128 
3.1.  QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  
CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN...............................128 
3.1.1. Quan điểm phát triển....128 
3.1.2. Định hướng phát triển............................................129 3.2.  CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  
CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN...............................130 
3.2.1. Lựa chọn ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn và phát triển  
công nghiệp phụ trợ.....130 
3.2.2. Điều chỉnh phân bố công nghiệp, xây dựng và phát triển đồng bộ các  
khu công nghiệp...........140 
3.2.3. Thực hiện chính sách phòng ngừa, bảo vệ môi trường trong công nghiệp  
và phát triển công nghiệp môi trường....................144 
3.2.4. Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng......................151 
3.2.5. Thực hiện tốt mối liên kết, hợp tác với các địa phương lân cận và cả nước,  
đặc biệt là với Hà Nội nhằm mục tiêu phát triển bền vững.............................159 
3.2.6. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước, có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp  
nhằm phát triển công nghiệp theo hướng bền vững.........................................161 
TÓM TẮT CHƯƠNG 3 ............163 
KẾT LUẬN...................................164 
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..............................166 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU...........173 
PHỤ LỤC  ....................................174 
 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Nghiên cứu vấn đề phát triển bền vững công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
THS 01564
Loại tài liệu  Winrar File (.rar)  Lượt tải:  1
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status