Mô hình hoạt động của Hiệp hội tiết kiệm và cho vay (S&Ls) trong lĩnh vực nhà ở: Kinh nghiệm của Mỹ và khả năng hình thành tại Việt Nam
   Mẫu trang bìa   Mẫu đề án môn học   Mẫu báo cáo thực tập
   Sinh viên nghiên cứu khoa học
 

Mô hình hoạt động của Hiệp hội tiết kiệm và cho vay (S&Ls) trong lĩnh vực nhà ở: Kinh nghiệm của Mỹ và khả năng hình thành tại Việt Nam

Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế VN trong vòng mười năm trở  lại đây khiến cho mức thu nhập của người dân được cải thiện một cách đáng kể; và thúc đẩy tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ. Nhu cầu mua sắm nhà, đặc biệt ở  hai thành phố lớn là HN và thành phố  HCM,cũng vì vậy  mà gia tăng nhanh chóng.Tuy nhiên,thị trường bất động sản ở VN còn chưa hoàn thiện,đi kèm với hiện tượng thông tin bất cân xứng, nên nhà ở đến tay người dân bị đội giá lên rất cao so với giá trị thực. Cán bộ công chức hoặc nhân viên với mức lương trung bình không thể  trong thời gian ngắn tựtài trợ  cho việc mua nhà, mà thường phải tìm đến vay vốn tại các  NHTM. Với mức lãi suất cho vay mua nhà còn khá cao, phổ  biến trong khoảng 18-19%/năm như  hiện nay, thì người vay vốn sẽ  phải trả  một khoản tiền lãi lên đến 1 tỷ  đồng, cho một khoản vay chỉ khoảng 1.5 tỷ đồng trong vòng 8 năm.Vì vậy, ở VN, nhu cầu phát triển thêm những hình thức trung gian tài chính mới có thể hỗ trợ thông tin và đưa ra mức lãi suất hợp lý hơn cho những người mua nhà là rất cao.Mô hình S&Ls  (Savings and Loan Asociation  –  S&Ls) xuất hiện khá phổ  biến ở Mỹ  từ  những năm 1930, và đã chứng tỏ  được tính ưu việt của mình trong việc hỗ  trợ những người lao động có thu nhập trung bình mua hoặc sửa chữa nhà ở, thông qua việc tập trung các khoản tích lũy nhỏ  của các thành viên và đầu tư vào những kênh đầu tư an toàn có sinh lời.Các thành viên sau đó được vay lại vốn của hiệp hội với mức lãi suất ưu đãi hơn của các trung gian tài chính khác, đặc biệt là các NHTM.Ở VN  hiện nay, nhu cầu mua nhà ở  còn khá lớn; trong khi đó người có nhu cầu mua nhà hầu như chỉ tìm đến các NHTM để tìm kiếm các dịch vụ tài chính như dịch vụ cho vay và cấp tín dụng mua nhà trả góp. Do vậy, sự phát triển của S&Ls được kì vọng sẽ  mang lại cho người dân thêm nhiều sự  hỗ  trợ  về  thông tin và tài chính. Tuy nhiên, trước khi các mô hình này được  ứng dụng vào thị  trường VN, cần phải có một nghiên cứu để  đánh giá tổng thể  về  các ưu nhược điểm, điều kiện phát triển và các  đề  xuất thay đổi để các hiệp hội này có thể hoạt động hiệu quả trong điều kiện kinh tế, xã hội ở VN.  Xuất phát từ  thực tế  đó, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn  “Mô hình hoạt động của Hiệp hội tiết kiệm và cho vay (S&Ls)  trong lĩnh vực nhà  ở: Kinh nghiệm của Mỹ  và khả  năng hình thành tại Việt Nam”  làm đề  tài cho công trình nghiên cứu khoa học của mình.

2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu
S&Ls (S&Ls) đã phát triển từ đầu thế kỷ  XIX tại Mĩ và Anh.Mô hình hoạt động cơ bản của các S&Ls được giới thiệu trong nhiều giáo trình tài chính hiện đại, tiêu biểu như cuốn Kinh tế  học về  Tiền tệ, Ngân hàng và Thị  trường tài chính của tác giả Frederic S. Mishkinhaycuốn Thị  trường tài chính &các định chế  tài chính của tác giả Jeff Madura. Các tác động tích cực và tiêu cực của  mô hình trung gian tài chính này đối với thị trường tài chính và thị trường nhà ở (chủ  yếu là tại Mĩ) cũng là đối tượng của nhiều nghiên cứu, báo cáo. Một số  ví dụ  tiêu biểu như: Bài học từ  những thất bại của S&L: Cái giá cho những sai lầm trong chính sách công
Nhu cầu về  tài sản có tính thanh khoản của các S&Ls: Lý thuyết, Bằng chứng và Gợi ý cho chính sách
Mục lục
Mục lục.......................................................................................................................................  2
Danh mục từ viết tắt  .................................................................................................................  5
Danh mục bảng  .........................................................................................................................  6
Danh mục hình, biểu đồ  ...........................................................................................................  7
Lời mở đầu  ................................................................................................................................  8
Chƣơng 1: Những vấn đề  lý luận cơ bản về  mô hình hoạt động của Hiệp hội tiết kiệm và cho vay (S&Ls) 
1.1 Tổng quan về Hiệp hội tiết kiệm và cho vay (S&Ls)  ..............................................  13
1.1.1 Khái niệm  ..............................................................................................................  13
1.1.2 Đặc điểm  ...............................................................................................................  14
1.1.2.1 Tính tương hỗ  .................................................................................................  14
1.1.2.2 Tính tích lũy  ...................................................................................................  15
1.1.2.3 Tính địa phương  .............................................................................................  15
1.1.2.4 Tính phi lợi nhuận  ..........................................................................................  15
1.1.2.5 Mong muốn sở  hữu một ngôi nhà là động lực quan trọng của các thành viên
1.1.3 Chức năng  .............................................................................................................  16
1.1.3.1 Chức năng tập hợp, quản lí, phân phối các khoản đóng góp  .........................  16
1.1.3.2 Chức năng trung gian thanh toán  ...................................................................  17
1.1.3.3 Chức năng trung gian tín dụng  .......................................................................  17
1.1.4 Vai trò  ...................................................................................................................  18
1.1.4.1 Giúp những người lao động có một cuộc sống tốt đẹp hơn  ...........................  18
1.1.4.2 Kích thích sự phát triển của thị trưởng nhà ở  .................................................  18
1.1.4.3 Khuyến khích thói quen tích lũy, tiết kiệm trong nhân dân  ...........................  19
1.1.4.4 Tận dụng mọi khoản vốn nhàn rỗi để đầu tư sinh lợi.....................................  19
1.1.5 Cơ chế hoạt động  ....................................................................................................  20
1.1.5.1 Tích lũy trước, sử dụng sau  ...............................................................................  20 
1.1.5.2 Mức độ ưu tiên sử dụng vốn giảm dần theo thời gian  .......................................  20
1.2 Mô hình hoạt động của Hiệp hội tiết kiệm và cho vay (S&Ls)  .............................  21
1.2.1 Mô hình hoạt động một lần (Terminating Plan)  ...................................................  21
1.2.2 Mô hình nối tiếp (Serial Plan) ..............................................................................  22
1.2.3 Mô hình vĩnh viễn (Permanent Plan)  ....................................................................  23
1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến mô hình hoạt động của Hiệp hội tiết kiệm và cho vay (S&Ls)
1.3.1Các nhân tố kinh tế:  ...............................................................................................  25
1.3.1.1 Tăng trưởng kinh tế  ........................................................................................  25
1.3.1.2 Hoạt động của thị trường bất động sản:  .........................................................  28
1.3.1.3 Lãi suất  ...........................................................................................................  29
1.3.2 Các nhân tố khác:  ..................................................................................................  30
1.3.2.1 Các qui định của pháp luật đối với thị trường bất động sản và các định chế tài chính 
1.3.2.2 Sự cạnh tranh giữa các định chế tài chính  ......................................................  31
1.3.2.3 Tâm lý người dân  ...........................................................................................  31
1.3.2.4 Năng lực của nhà quản lý  ...............................................................................  32
Chƣơng 2: Kinh nghiệm về  mô hình hoạt động của Hiệp hội tiết kiệm và cho vay (S&Ls) trong lĩnh vực nhà ở tại Mỹ 
2.1 Hệ thống cơ sở pháp lý của Mỹ về S&Ls  ................................................................  34
2.2 Mô hình hoạt động một lần của S&Ls tại Mỹ  ........................................................  36
2.3 Mô hình nối tiếp  .........................................................................................................  39
2.4 Mô hình hoạt động vĩnh viễn của S&Ls  ..................................................................  43
2.5 Đánh giá chung về hoạt động của các mô hình S&Ls tại Mỹ  ................................  55
2.5.1 Đánh giá mô hình một lần ....................................................................................  55
2.5.2 Đánh giá mô hình nối tiếp ....................................................................................  56
2.5.3 Đánh giá mô hình vĩnh viễn  ..................................................................................  57
Chƣơng 3: Khả  năng hình thành mô hình hoạt động của Hiệp hội tiết kiệm và cho vay (S&Ls) trong lĩnh vực nhà ở tại VN  
3.1 Khái quát về tình hình hoạt động của thị trƣờng tài chính và thị trƣờng nhà ở tại Việt Nam: 
3.1.1 Khái quát về hoạt động của thị trường tài chính tại VN  .......................................  59
3.1.1.1 Hoạt động của thị trường tài chính trong những năm vừa qua  ......................  59
3.1.1.2 Ưu thế của các NHTM trong việc cung cấp các khoản vay mua sắm nhà ở cho khách hàng cá nhân 
3.1.2 Khái quát về hoạt động của thị trường nhà ở tại VN  ............................................  64
3.2 Điều kiện cho sự hình thành và phát triển của S&Ls tại VN  ................................  67
3.2.1 Những thuận lợi khi phát triển S&Ls tại VN  ........................................................  67
3.2.1.1 Đôi nét về thực trạng dân số, nhà ở và thu nhập của người dân VN .............  67
3.2.1.2 Nhu cầu mua nhà ở.........................................................................................  69
3.2.1.3 Nhược điểm của các khoản vay mua nhà hiện nay  ........................................  70
3.2.2 Những khó khăn khi phát triển S&Ls tại VN  .......................................................  71
3.2.2.1 Yếu tố tâm lý:  .................................................................................................  71
3.2.2.2 Lợi thế của các NHTM  ...................................................................................  72
3.2.2.3 Giá nhà ở VN quá cao so với thu nhập  ..........................................................  72
3.2.2.4 Các kênh đầu tư tài chính chưa đem lại hiệu quả cao  ....................................  73
3.2.2.5 Hoạt động chơi họ ở VN  ................................................................................  74
3.3 Mô hình hoạt động dự kiến của S&Ls trong lĩnh vực nhà ở tại Việt Nam  ..........  75
3.3.1. Các giả thiết và điều kiện của mô hình  ................................................................  75
3.3.2. Mô hình tích lũy cá nhân  .....................................................................................  77
3.3.3 Mô hình S&L  ........................................................................................................  78
3.3.3.1. Các thành viên không vay vốn  ......................................................................  79
3.3.3.2. Các thành viên có vay vốn  ............................................................................  81
Kết luận  ....................................................................................................................................  91
Danh mục tài liệu tham khảo  .................................................................................................  93
Phụ lục  .....................................................................................................................................  96 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Mô hình hoạt động của Hiệp hội tiết kiệm và cho vay (S&Ls) trong lĩnh vực nhà ở: Kinh nghiệm của Mỹ và khả năng hình thành tại Việt Nam ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
SVNCKH0018
Loại tài liệu  PDF(.pdf)  Lượt tải:  9
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status