Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu công ty TNHH Hợp Thành
   Danh mục tài liệu   Công nghệ thông tin   Kế toán - Kiểm toán
   Marketing - Bán hàng   Ngoại thương - Kinh tế quốc tế   Tài chính - Ngân hàng
   Du lịch - Dịch vụ   Quản lý chất lượng   Quản lý đầu tư
   Kinh doanh quốc tế   Quản trị kinh doanh   Thương Mại
   Lao động   Hải Quan-Thuế   Chứng khoán
   Bảo hiểm
 

Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu công ty TNHH Hợp Thành

Việt Nam trở thành  thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới năm 2007. Trong tiến trình hội nhập, mở cửa nền kinh tế, ngành dệt may Việt Nam được xác định là ngành công nghiệp nhẹ mũi nhọn cho sự phát triển. Những năm gần đây các sản phẩm may mặc của Việt Nam ít nhiều đã có chỗ đứng trên thị trường cả trong nước và trên thế giới, có thể cạnh tranh với các sản phẩm dệt may của Trung Quốc và xuất khẩu ra các nước EU & Mỹ. 

Tuy nhiên nguồn nguyên liệu để sản xuất sản phẩm vẫn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Chủ động phát triển nguồn nguyên liệu trong nước thay thế nguyên liệu nhập khẩu với chật lượng tương đương, giá cả thấp hơn cung cấp kịp thời và nhanh chóng hơn là việc làm cấp thiết để giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh của hàng Việt Nam với các mặt hàng của các nước trong khu vực và trên thế giới. Trên cơ sở phân tích trên, nắm bắt được nhu cầu thị trường công ty TNHH Hợp thành được thành lập. Sản phẩm của công ty là Xơ Polyester - là nguồn nguyên vật liệu chủ yếu của ngành may mặc. 

             Để có thể đưa nhà máy đi vào sản xuất ổn định công ty đã từng bước tiến hành mua sắm máy móc thiết bị, đào tạo đội ngũ công nhân, không ngừng mở rộng nâng cao năng xuất sản xuất, đến nay công ty đã dần đi vào ổn định. 

Là một đơn vị sản xuất công ty TNHH Hợp Thành đặc biệt coi trọng công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu - là yếu tố đảm bảo sự sống còn của công ty.

Qua thời gian thực tập tại công ty, tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại công ty, em thấy được tầm quan trọng của công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu trong công ty, nhất là với một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm đặc thù như công ty TNHH Hợp Thành.

Em xin trình bày luận văn tốt nghiệp với đề tài là “Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán  kế toán nguyên vật liệu công ty TNHH Hợp Thành”.

Vì thời gian có hạn nên luận văn của em còn có nhiều sai sót. Kính mong nhận được sự hướng dẫn của cô giáo Nghiêm Thị Thà và các thầy cô trong khoa Quản trị kinh doanh để bài khoá luận của em hoàn chỉnh hơn.

             Bài luận văn gồm 3 phần.

Chương I:    Lý luận chung về tổ chức kế toán Nguyên vật liệu trong doanh nghiệp 

Chương II:   Thực trạng tổ chức công tác kế toán Nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hợp Thành                          

Chương III:    Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán Nguyên vật liệu tại công ty.

Mục lục

Lời nói đầu..................................................................................... Trang 1

Chương I: Lý luận chung về tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp……………………………………………... Trang 3

1.1. Những vấn đề chung về nguyên vật liệu…………………….. Trang 3

1.1.1. Vị trí, ý nghĩa của NVL và sự cần thiết phải quản lý NVL trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh…………………….

Trang 3

1.1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu……………….. Trang 3

1.1.1.2. Vị trí, vai trò của nguyên vật liệu………………………... Trang 3

1.1.1.3. Phân loại nguyên vật liệu………………………………... Trang 4

1.1.1.4. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp…………………………………………...

Trang 6

1.1.1.4.1. Sự cần thiết của công tác quản lý nguyên vật liệu…….. Trang 6

1.1.1.4.2. Yêu cầu của công tác quản lý nguyên vật liệu………… Trang 6

1.1.1.4.3. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu………………… Trang 7

1.1.2. Tính giá nguyên vật liệu…………………………………… Trang 8

1.1.2.1. Nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu……………………. Trang 8

1.1.2.2. Tính giá của nguyên vật liệu nhập kho…………………... Trang 8

1.1.2.3. Tính giá của nguyên vật liệu xuất kho…………………... Trang 11

1.2. Tổ chức kế toán quản trị nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. Trang 13

1.2.1. Yêu cầu kế toán quản trị nguyên vật liệu………………….. Trang 13

1.2.2. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán nguyên vật liệu………. Trang 15

1.2.3. Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu…………. Trang 16

1.2.3.1. Phương pháp thẻ song song……………………………… Trang 16

1.2.3.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển………………….. Trang 17

1.2.3.3. Phương pháp sổ số dư……………………………………. Trang 19

1.2.4. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng NVL trong doanh nghiệp……………………………………………………………..

Trang 21

1.3. Tổ chức kế toán tài chính NVL trong doanh nghiệp………… Trang 22

1.3.1. Kế toán NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên…... Trang 22

1.3.1.1. Nguyên tắc hạch toán…………………………………… Trang 22

1.3.1.2. Tài khoản sử dụng……………………………………….. Trang 23

1.3.1.3. Phương pháp hạch toán và ghi sổ kế toán……………….. Trang 24

1.3.2. Kế toán NVL theo phương pháp kiểm kê định kì………….. Trang 24

1.3.2.1. Nguyên tắc hạch toán …………………………………… Trang 24

1.3.2.2. Tài khoản sử dụng……………………………………….. Trang 25

1.3.2.3. Phương pháp hạch toán và trình tự ghi sổ kế toán……… Trang 26

1.4. Tổ chức hệ thống sổ sách nguyên vật liệu…………………… Trang 29

1.4.1. Hình thức sổ Chứng từ ghi sổ……………………………… Trang 29

1.4.2. Hình thức sổ Nhật ký chung……………………………….. Trang 30

1.4.3. Hình thức sổ Nhật ký- Sổ cái………………………………. Trang 30

1.4.4. Hình thức sổ kế toán Nhật ký- chứng từ…………………… Trang 31

1.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính………………………… Trang 32

1.5. Hệ thống báo cáo kế toán nguyên vật liệu…………………... Trang 36

1.5.1. Báo cáo tài chính…………………………………………... Trang 36

1.5.2. Báo cáo quản trị……………………………………………. Trang 37

1.6. Kế  toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho…………………... Trang 38

1.7. Phân tích hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu trong doanh nghiệp……………………………………………………………..

Trang 39

Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hợp Thành……………………………..

Trang 42

2.1. Khái quát chung về công ty TNHH Hợp Thành……………... Trang 42

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Hợp Thành………………………………………………………………

Trang 42

2.1.2. Những thuận lợi, khó khăn và thành tích công ty đạt được… Trang 44

2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH Hợp Thành……. Trang 45

2.1.4. Quy trình công nghệ sản xuất chủ yếu của công ty TNHH Hợp Thành…………………………………………………………

Trang 46

2.1.5. Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Hợp Thành…... Trang 50

2.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Hợp Thành…. Trang 50

2.1.5.2. Tổ chức hệ thống chứng từ tại công ty TNHH Hợp Thành Trang 53

2.1.5.3. Tổ chức hệ thống tài khoản tại công ty TNHH Hợp Thành Trang 53

2.1.5.4. Tổ chức hệ thống sổ  và báo cáo kế toán tại công ty TNHH Hợp Thành…………………………………………………

Trang 53

2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hợp Thành……………………………………………..

Trang 57

2.2.1. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hợp Thành………………………………………………………………

Trang 57

2.2.1.1. Phân loại nguyên vật liệu………………………………… Trang 57

2.2.1.2. Tính giá nguyên vật liệu………………………………….. Trang 58

2.2.2. Tổ chức kế toán quản trị nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hợp Thành…………………………………………………………

Trang 60

2.2.2.1. Thủ tục nhập, xuất nguyên vật liệu và chứng từ sử dụng… Trang 60

2.2.2.2. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hợp Thành………………………………………………..

Trang 61

2.2.2.3. Công tác kiểm kê kho nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hợp Thành………………………………………………………..

Trang 74

2.2.3. Tổ chức kế toán tài chính nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hợp Thành…………………………………………………………

Trang 74

2.2.3.1. Phương pháp kế toán hàng tồn kho của công ty………….. Trang 74

2.2.3.2. Vận dụng tài khoản để kế toán nguyên vật liệu tại công ty Trang 75

2.2.3.3. Trình tự kế toán- Sổ kế toán nguyên vật liệu…………….. Trang 75

Chương III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hợp Thành

Trang 93

3.1. Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hợp Thành……………………………………..

Trang 93

3.1.1. Ưu điểm……………………………………………………. Trang 93

3.1.2. Tồn tại……………………………………………………… Trang 96

3.1.3. Nguyên nhân……………………………………………….. Trang 96

3.2. Nguyên tắc hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hợp Thành…………………………………………………

Trang 97

3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng và hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hợp Thành

Trang 97

3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hợp Thành………………………………..

Trang 98

3.3.Nội dung hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hợp Thành………………………………………………

Trang 100

3.3.1. Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hợp Thành………………………………………………

Trang 100

3.3.1.1. Hoàn thiện về việc luân chuyển chứng từ………………… Trang 100

3.3.1.2. Hoàn thiện về tính giá nguyên vật liệu xuất kho……….... Trang 101

3.3.2. Hoàn thiện tổ chức kế toán tài chính nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hợp Thành………………………………………..

Trang 102

3.3.3. Một số biện pháp nhằm nâng cao việc sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu để hạ giá thành sản phẩm…………………………

Trang 103

 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu công ty TNHH Hợp Thành ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
KTOAN.02992
Loại tài liệu  Winrar File (.rar)  Lượt tải:  0
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status