Đề thi trắc nghiệm môn Logic học
   Công nghệ thông tin   Cơ - Nhiệt - Luyện - Điện lực   Xây dựng - Kiến trúc
   Điện - Điện tử - Viễn thông   Tự động hóa   Vật liệu
   Giao Thông - Công Trình Thủy   Sinh học thực phẩm
 

Đề thi trắc nghiệm môn Logic học

1. Đối tượng của lôgích học là gì?       D

A)        Nhận thức.

B)        Tính chân lý của tư tưởng.

C)        Tư duy.

D) Kết cấu và quy luật của tư duy.

2. Tư duy có những đặc tính nào?        D

A)        Cụ thể, sinh động, trừu tượng, khái quát,

B)        Gián tiếp, năng động - sáng tạo, sinh động và sâu sắc.

C)        Trực tiếp, liên hệ với ngôn ngữ, trừu tượng, khái quát, sâu sắc.

D)        Gián tiếp, năng động - sáng tạo, trừu tượng, khái quát, sâu sắc.   

3. Mệnh đề nào sau đây đúng?             A

A)        Tư duy càng trừu tượng thì càng khái quát.

B)        Tư duy càng trừu tượng thì càng chính xác.

C)        Tư duy càng khái quát thì càng gián tiếp và đúng đắn.

D)        Tư duy càng khái quát thì càng gián tiếp, càng trừu tượng, càng đúng đắn, càng năng động - sáng tạo.

4. Hình thức tư duy, kết cấu lôgích của tư tưởng là gì?       C

A)        Những cái tiên nghiệm.

B)        Hai cái hoàn toàn khác nhau.

C)        Một bộ phận của nội dung tư tưởng.

D)        Những sơ đồ, công thức, ký hiệu do con người đặt ra để dễ dàng diễn đạt nội dung tư tưởng.

5. Bổ sung để có một câu đúng của V.I.Lênin: “Những hình thức lôgích và những quy luật lôgích không phải là cái vỏ trống rỗng mà là . . . của thế giới khách quan”.                     C

A)        sản phẩm.

B)        công cụ nhận thức.

C)        phản ánh.

D)        nguồn gốc.            

6. Quy luật tư duy (quy luật lôgích của tư tưởng) là gì?      D

A)        Mối liên hệ bản chất, tất yếu, khách quan giữa các tư tưởng.

B)        Cái chi phối các kết cấu của tư tưởng để đảm bảo cho tư tưởng phản ánh đúng đối tượng được tư tưởng.

C)        Các yêu cầu đối với tư duy để tư duy phù hợp với hiện thực.               

D)        A), B), C) đều đúng.

7. Từ “lôgích” trong tiếng Việt có nghĩa là gì?     D

A)        Mối liên hệ mang tính tất yếu giữa các sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách quan.

B)        Mối liên hệ mang tính tất yếu giữa những ý nghĩ, tư tưởng trong hiện thực chủ quan.

C)        Lôgích học.

D)        A), B), C) đều đúng.

8. Lôgích học là gì?               B

A)        Khoa học về tư duy.

B)        Môn học nghiên cứu các hình thức và quy luật của tư duy.

C)        Môn học nhằm làm trong sáng đầu óc.

D)        Khoa học vạch ra sự phù hợp của tư tưởng với tư tưởng.

9. Bổ sung từ còn thiếu để có một câu đúng: “Vấn đề về tính chân lý của tư duy là vấn đề . . .”.             A

A)        cơ bản của Lôgích học.

B)         nói về sự phù hợp của tư tưởng với thực tại.

C)         nói về sự phù hợp của tư tưởng với tư tưởng.

D)         cơ bản của mọi hoạt động nhận thức của con người.

10. Nhiệm vụ của lôgích học là gì?       D

A)         Vạch ra các hình thức và quy luật của tư duy lôgích.

B)         Vạch ra các hình thức và quy luật của tư duy biện chứng.

C)         Vạch ra tính chân lý của tư tưởng.

D)         Vạch ra các kết cấu của tư tưởng, các sơ đồ của lập luận, các quy tắc, phương pháp chi phối chúng...

11. Bổ sung từ còn thiếu để có một câu đúng: “Lôgích học (LG) được chia thành . . .”   D

A)          LG biện chứng, LG hình thức và LG toán.

B)          LG lưỡng trị, LG đa trị và LG mờ.

C)          LG cổ điển và LG phi cổ điển.

D)          A), B), C) đều đúng.    

12. Khi khảo sát một tư tưởng, lôgích hình thức chủ yếu làm gì?       A

A)         Chỉ để ý đến hình thức của tư tưởng.

B)          Chỉ để ý đến nội dung của tư tưởng.

C)          Vừa để ý đến nội dung, vừa để ý đến hình thức của tư tưởng.

D)         Tuỳ từng trường hợp mà để ý đến nội dung, hình thức hay để ý đến cả hai.

13.  Quy luật đồng nhất phản ánh điều gì trong hiện thực?               A

A)          Sự đứng im tương đối, sự ổn định về chất của đối tượng được tư tưởng.

B)          Sự đồng nhất tư tưởng với đối tượng được tư tưởng.

C)          Tính bất biến của đối tượng được tư tưởng.

D)         Cả A), B) và C).

14.  Quy luật lý do đầy đủ phản ánh điều gì trong hiện thực?            D

A)         Tính chứng minh được của tư tưởng.

B)         Mối liên hệ phổ biến của sự vật, hiện tượng.

C)         Mối liên hệ nhân quả chi phối giữa các đối tượng được tư tưởng.

D)         Cơ sở dẫn tới sự đứng im tương đối, sự ổn định về chất của đối tượng được tư tưởng.

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Đề thi trắc nghiệm môn Logic học ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
SINH.00207
Loại tài liệu  Word (.doc)  Lượt tải:  5
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status