Đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 - 2020
   Cao học Khoa học Xã hội   Cao học Kinh tế - Quản lý   Cao học Khoa học Địa Lý
   Cao học Tài chính - Ngân hàng   Cao học Kỹ thuật - Công nghệ   Cao học Nông - Lâm - Ngư
   Cao học Khoa học - Giáo dục   Cao học Y học - Dược học   Cao học Ngôn ngữ học
   Cao học Tâm lý học   Cao học Toán -Lý-Hóa   Cao học Công nghệ chế tạo máy
   Cao học Lịch sử   Cao hoc Sinh Học   Cao học Công nghệ thông tin
   Cao học Khoa học máy tính
 

Đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 - 2020

Trong quá trình đổi mới đất nước, đường lối đúng đắn của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông thôn đã khơi dậy nguồn động lực to lớn của nhân dân, đưa đến những thành tựu rất quan trọng. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là chủ trương lớn của Đảng ta, đồng thời là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (1996) đã xác định trong thực hiện chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước phải “Đặc biệt coi trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn”). Đến Đại hội IX khẳng định: “Tăng cường sự chỉ đạo và huy động các nguồn lực cần thiết để đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn”. Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) đã ra Nghị quyết về “Đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001-2010”. Đại hội X của Đảng tiếp tục xác định “Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân”. Và tại Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đã ra Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” với các mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2010, 2020 tương ứng với thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (01/2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, tiếp tục xác định: phát triển nông nghiệp toàn diện, hiệu quả, bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát huy ưu thế của nền nông nghiệp nhiệt đới gắn với giải quyết tốt các vấn đề nông dân, nông thôn. Khuyến khích tập trung ruộng đất, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ, mở rộng xuất khấu. Xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh, giàu đẹp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân.

Trong những năm qua, từ vai trò, sự cần thiết của việc thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn nhằm tạo ra những tiền đề, những điều kiện phát triến kinh tế - xã hội đế thực hiện thắng lợi chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau 25 năm thực hiện đường lối đổi mới, nông nghiệp, nông dân, nông thôn Tây Ninh đã đạt được thành tựu khá toàn diện. Đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được cải thiện và từng bước nâng lên, nhất là nông dân vùng sâu, vùng dân tộc thiếu số và nông dân ở vùng tôn giáo....

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vùng nông thôn Tây Ninh vẫn còn bộc lộ nhiều khó khăn, hạn chế cần khắc phục:

Sản xuất nông nghiệp có tăng trưởng nhưng kém bền vững, phân tán, manh mún, phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ, giá cả, thiên tai, dịch bệnh...

Mức độ chuyến dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm, mang tính tự phát, không ổn định. Hạ tầng kỹ thuật nông thôn còn yếu kém, việc ứng dụng máy móc, khoa học công nghệ vào nông nghiệp còn thấp.

Ngành nghề nông thôn thiếu đầu tư nên phát triến chậm; ngành nghề truyền thống chưa được chú trọng, phát huy và đang dần mai một, dẫn đến tình trạng lao động dư thừa tăng, đời sống nông dân còn thấp. Các ngành phục vụ nông nghiệp chậm đổi mới, thiếu liên kết.

Trình độ dân trí thấp, lao động thủ công là chính, thiếu cán bộ có năng lực và công nhân kỹ thuật có tay nghề cao.

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đang diễn ra chậm so với yêu cầu phát triến. Đế phát huy những tiềm năng, những lợi thế, đồng thời khắc phục những khó khăn, hạn chế đã nêu trên, một mặt đấy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, mặt khác thúc đấy nhanh các ngành nghề công nghiệp - tiếu thủ công nghiệp và dịch vụ theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đế từng bước nâng cao đời sống nhân dân, nhất là nhân dân vùng nông thôn ở một tỉnh như Tây Ninh có hơn 80% là nông dân. Việc nghiên cứu nhằm tìm ra giải pháp đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 - 2020 góp phần đưa Tây Ninh đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp là việc làm cần thiết, có ý nghĩa vừa cấp bách vừa lâu dài và mang tầm chiến lược cho địa phương Tây Ninh.

2. Tình hình nghiên cứu đề tài

Ớ nước ta, Nghị quyết từ Đại hội Đảng khóa III (năm 1960) đến Đại hội khóa XI (01/2011) đều quan tâm đến phát triển nông nghiệp, nông thôn và cũng có nhiều Nghị quyết chuyên đề phát triển nông nghiệp, nông thôn. Và Nghiên cứu về CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn nói chung cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu, nhiều bài viết đăng trên các tạp chí góp phần cung cấp lý luận về phát triển nông nghiệp, nông thôn như:

- PGS.TS Nguyễn Sinh Cúc (1991), Thực trạng nông nghiệp, nông thôn và nông dân Việt Nam, Nxb Thống kê, Hà Nội;

- GS.TS Đào Thế Tuấn (1986), Chiến lược phát triển nông nghiệp, Nxb Nông nghiệp;

- PGS.TS Nguyễn Điền, Trần Đức, Trần Huy Năng (1993), Kinh tế trang trại gia đình trên thế giới và châu Á, Nxb Thống kê, Hà Nội;

- PGS.TS Chu Hữu Quý (1996), Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội nông thôn, nông nghiệp Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội;

- GS.TS Hồ Văn Vĩnh, Đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn trong tình hình mới, Tạp chí cộng sản số 786, 4/2008;

- PGS.TS Đinh Phi Hổ (2008), Kinh tế học nông nghiệp bền vững, Nxb Phương Đông;...

Các công trình nghiên cứu đã có những đóng góp nhất định trong việc cung cấp lý luận về CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu trên với nội dung nghiên cứu trên phạm vi toàn quốc, do đó, việc vận dụng vào thực tiễn ở Tây Ninh hết sức khó khăn.

Năm 1998 ở Tây Ninh, Viện kinh tế nông nghiệp đã phối hợp với các cơ quan chức năng Tây Ninh xây dựng Đề án “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn Tây Ninh giai đoạn 1998 - 2010”. Đề án bước đầu cũng đã đóng góp nhiều thành tựu quan trọng trong quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, do sự phát triến kinh tế - xã hội của Tây Ninh ở từng thời điếm nhất định, có nhiều vấn đề mới đặt ra mà Đề án chưa đáp ứng yêu cầu phát triến như: cơ sở lý luận, công tác quy hoạch, cơ cấu kinh tế,...

Vì vậy, tôi chọn đề tài “Đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 - 2020” làm luận văn tốt nghiệp là đề tài mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

3. Phạm vi nghiên cứu:

Đề tài tập trung nghiên cứu về một số vấn đề lý luận chung, thực trạng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Tây Ninh từ năm 2001 - 2010 và giải pháp cho giai đoạn 2011 - 2020.

4. Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn về những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân ảnh hưởng đến việc phát triến. Nhằm đưa ra phương hướng, các giải pháp cơ bản đấy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 - 2020.

5. Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu chính sau: Phương pháp duy vật biện chứng, trừu tượng hóa khoa học, phân tích, tổng hợp, phân tích hệ thống, so sánh, thống kê, chuyên gia.

6. Đóng góp của luận văn

- Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

- Phân tích và đánh giá thực trạng CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn tỉnh Tây Ninh nhằm rút ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân.

- Đề xuất các phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm đấy nhanh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

- Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu về đấy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở các tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng như Tây Ninh và làm tư liệu giảng dạy và nghiên cứu môn học Kinh tế chính trị.

7. Kết cấu nội dung của luận văn:

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được bố cục làm 3 chương.

- Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

- Chương 2: Thực trạng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn tỉnh Tây Ninh.

- Chương 3: Quan điểm, phương hướng, giải pháp đấy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn Tây Ninh đến năm 2020.

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục

Danh mục các ký hiệu và các chữ viết tắt Danh mục các bảng biếu

Mở đầu 1

Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về CNH, HĐH nông nghiệp,

nông thôn 6

1.1. Khái niệm, vai trò và sự cần thiết khách quan đấy nhanh CNH, HĐH

nông nghiệp, nông thôn 6

1.1.1. Một số khái niệm 6

1.1.2. Vai trò đấy nhanh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn 9

1.1.3. Sự cần thiết khách quan đấy nhanh CNH, HĐH nông nghiệp, nông

thôn Tây Ninh 11

1.2. Những quan điếm cơ bản của các nhà kinh tế học, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn 12

1.2.1. Quan điếm của các nhà kinh tế học 12

1.2.2. Quan điếm của chủ nghĩa Mác - Lênin 14

1.2.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh 17

1.2.4. Quan điếm của Đảng ta 18

1.3. Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến quá trình đấy nhanh CNH, HĐH nông

nghiệp, nông thôn 23

1.3.1. Nguồn vốn 23

1.3.2. Nguồn nhân lực 24

1.3.3. Khoa học - công nghệ 25

1.3.4. Thị trường nông nghiệp, nông thôn 26

1.4. Kinh nghiệm đấy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và bài học rút ra cho Tây Ninh 27

1.4.1. Kinh nghiệm đấy nhanh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn 27

1.4.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Tây Ninh trong quá trình đấy nhanh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn 35

Chương 2: Thực trạng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp,

nông thôn tỉnh Tây Ninh 37

2.1. Đặc điểm tự nhiên - kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 37

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 37

2.1.2. Nguồn lực kinh tế - xã hội 39

2.2. Thực trạng quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông

thôn giai đoạn 2001 - 2010 42

2.2.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn 42

2.2.2. Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào nông nghiệp, nông thôn. 49

2.2.3. Phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn 51

2.2.4. Xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp 53

2.2.5. Nguồn nhân lực 56

2.2.6. Giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe 57

2.2.7. Xây dựng đời sống văn hóa - xã hội 58

2.2.8. Đánh giá thành tựu, hạn chế, nguyên nhân thành tựu, hạn chế 59

2.2.9. Bài học kinh nghiệm trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

nông nghiệp, nông thôn Tây Ninh 65

2.2.10. Những vấn đề đặt ra trong quá trình đấy nhanh công nghiệp hóa,

hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn 66

Chương 3: Quan điểm, phương hướng, giải pháp đẩy nhanh CNH,

HĐH nông nghiệp, nông thôn Tây Ninh đến năm 2020 68

3.1. Quan điểm 68

3.2. Phương hướng 69

3.2.1. Đấy nhanh chuyển dịch cơ cấu, nâng cao hiệu quả kinh tế nông

nghiệp, nông thôn 69

3.2.2. Đẩy nhanh đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội. 74

3.2.3. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu

của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 74

3.2.4. Nâng cao hiệu quả của khoa học và công nghệ đối với sự nghiệp

phát triển kinh tế-xã hội 75

3.2.5. Quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường bền vững 76

3.2.6. Chuyển dịch cơ cấu lao động, đào tạo và đào tạo lại, giải quyết việc

làm, xóa đói giảm nghèo 76

3.2.7. Phát triển mạnh sự nghiệp văn hóa, y tế, nâng cao chất lượng chăm

sóc sức khỏe nhân dân 77

3.3. Các giải pháp chủ yếu đẩy nhanh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn .78

3.3.1. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, phát triển nhanh kết cấu

hạ tầng KT-XH và xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại 78

3.3.2. Đẩy nhanh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phù hợp ở

từng vùng để hỗ trợ cho nông nghiệp, nông thôn phát triển 82

3.3.3. Phát triển khoa học và công nghệ thực sự là động lực then chốt của

quá trình phát triển nhanh và bền vững 83

3.3.4. Đẩy nhanh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp

hóa, hiện đại hóa 85

3.3.5. Huy động, sử dụng có hiệu quả vốn và các nguồn lực đầu tư phát

triển 86

3.3.6. Phát triển thương mại - dịch vụ 87

3.3.7. Thực hiện tốt các chính sách kinh tế - xã hội 88

3.4. Kiến nghị 90

Kết luận 91

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 - 2020 ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
LATSKT00067
Loại tài liệu  PDF(.pdf)  Lượt tải:  2
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status