Báo cáo đánh giá tác động môi trường: dự án bệnh viện đa khoa tư nhân Mỹ Phước KCN Mỹ Phước 2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
   Toán học   Hóa học   Vật lí
   Địa lý - Địa chính   Môi trường
 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường: dự án bệnh viện đa khoa tư nhân Mỹ Phước KCN Mỹ Phước 2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, mức sống người dân càng được nâng cao, nhu cầu của xã hội về các mặt vui chơi, giải trí, thẩm mỹ,… ngày cũng tăng theo. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển của nền kinh tế, việc đảm bảo được sức khỏe của người dân là điều cần được quan tâm và lưu ý của các cấp chính quyền. Thực tế cho thấy rằng, việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho ngành y tế ngày càng được quan tâm, các bệnh viện tư nhân đã được thành lập ngày càng nhiều và đã cũng đáp ứng phần nào nhu cầu chữa bệnh của người dân. Nhưng tình hình quá tải của các bệnh viện luôn xảy ra, có nhiều bệnh viện luôn ở mức quá tải 200%, như bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Phụ sản Trung ương, bệnh viện Chợ Rẫy,…

Tình hình cơ sở hạ tầng của tỉnh Bình Dương trong những năm qua đã có sự đầu tư phát triển, nhưng vẫn còn thiếu trầm trọng, các ca nghiêm trọng còn phải chuyển lên tuyến trên gây khó khăn cho  quá trình chữa trị cho bệnh nhân. Trước tình hình đó, cấp lãnh đạo của tỉnh đã có những khuyến khích việc đầu tư cơ sở hạ tầng bệnh viện với hình thức tư nhân. Cho đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có rất nhiều bệnh viện tư nhân với trang thiết bị hiện đại đã được thành lập và đang hoạt động rất tốt đáp ứng được nhu cầu của người dân. 

Căn cứ thông tư 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn nghề y, dược tư nhân và Công văn số 3902/YT-ĐTr ngày 02/6/2004 của Vu Điều trị Bộ Y tế hướng dẫn thủ tục thành lập Bệnh viện tư nhân, dân lập, Công ty TNHH Phòng khám đa khoa An Bình đã có Công văn số 28 ngày 15/3/2006 trình UBND tỉnh Bình Dương thành lập Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Mỹ Phước và đã nhận được Công văn 1162/UBND-VX ngày 10/3/2006 của UBND tỉnh chấp nhận việc xây dựng “Bệnh viện đa khoa – Phục hồi chức năng Mỹ Phước”.

Tuân thủ nghiêm chỉnh Luật bảo vệ môi trường, Công ty TNHH Phòng khám đa khoa An Bình đã nhận được sự tư vấn của Trung tâm Khoa học và Công nghệ Môi trường (CESAT) tiến hành xây dựng Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án Bệnh viện đa khoa Tư nhân Mỹ Phước nhằm có cơ sở để Công ty gìn giữ môi trường tốt hơn trong quá trình hoạt động, cũng như cung cấp cơ sở khoa học cho các cơ quan quản lý môi trường trong công tác quản lý và giám sát môi trường.

2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

Cơ sở pháp lý để tiến hành đánh giá tác động môi trường:

1. Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001 quy định: "Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, mọi cá nhân phải thực hiện các quy định của Nhà nước về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Nghiêm cấm mọi hành động làm suy kiệt tài nguyên và hủy hoại môi trường" (Điều 29).                     

 2. Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2006.

3. Nghị định 80/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

4. Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về hướng dẫn về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

5. Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/06/2006 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

6. Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

7. Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg ngày 16/07/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý Chất thải Nguy hại.

8. Quyết định số 62/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 09/08/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc Ban hành quy chế bảo vệ môi trường Khu công nghiệp.

9. Quyết định số 2575/QĐ-BYT ngày 27/8/1999 của Bộ Y tế ban hành quy chế quản lý chất thải y tế.

Các văn bản liên quan đến dự án:

1. Quyết định số 8153/QĐ-CT ngày 04/11/2004 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị Mỹ Phước 2 – thị trấn Mỹ Phước – Bến Cát.

2. Công văn số 2217/UBND-VX của UBND tỉnh Bình Dương ngày 05 tháng 05 năm 2006 gửi các sở Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, UBND huyện Bến Cát, Công ty Becamex, Công ty TNHH Phòng khám đa khoa An Bình “V/v Thành lập Bệnh viện đa khoa tư nhân Mỹ Phước tại Khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương”.

3. Công văn số 2946/UBND-VX của UBND tỉnh Bình Dương ngày 12 tháng 06 năm 2006 gửi các sở Tài nguyên – Môi trường về xem xét thực hiện thành lập Bệnh viện đa khoa tư nhân Mỹ Phước.

4. Công văn số 415/SYT-HNYDTN của Sở Y tế tỉnh Bình Dương ngày 24 tháng 04 năm 2006 trình UBND tỉnh Bình Dương “V/v Xin thành lập Bệnh viện đa khoa tư nhân Mỹ Phước”.

5. Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 30 tháng 05 năm 2006 của UBND huyện Bến Cát trình UBND tỉnh và Sở Tài nguyên – Môi trường “V/v giao đất cho Phòng khám đa khoa An Bình xây dựng bệnh viện Đa khoa phục hồi chức năng Mỹ Phước”.

6. Biên bản thỏa thuận của UBND huyện Bến Cát và Công ty Thương Mại, Đầu tư và Phát triển ngày 04 tháng 02 năm 2006 về việc bàn giao, quỹ đất để xây dựng các công trình công cộng. 

7. Văn bản giao mốc ranh, diện tích sử dụng đất cho bệnh viện đa khoa An Bình ngày 19/07/2006 của KCN Mỹ Phước 2.

Các văn bản liên quan đến dự án được đính kèm trong Phụ lục I.

Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam:

1. Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất vô cơ trong KCN (TCVN 6991 – 2001)

2. Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong KCN (TCVN 6994 – 2001)

3. Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư  (TCVN 5949-1995).

4. Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh (TCVN 5937 - 1995).

5. Giới hạn tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp (TCVN 5939 - 1995).

6. Chất lượng không khí – Khí thải lò đốt chất thải rắn y tế – Giới hạn cho phép (TCVN 6560-1999) 

7. Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt (TCVN 5942-1995).

8. Giá trị giới hạn cho phép của các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước ngầm (TCVN-5944-1995).

9. Chất lượng nước – Nước thải sinh họat – Giới hạn ô nhiễm cho phép (TCVN 6772-2000)

10. Giá trị giới hạn cho phép của các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải (TCVN-5945-1995).

11. Giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích cấp nước sinh họat (TCVN 6980 - 2001).

12. Tiêu chuẩn chất lượng nước ăn uống và sinh hoạt của Bộ Y tế. Điều lệ vệ sinh và giữ gìn sức khỏe do Bộ Y tế ban hành năm 1992 quy định các tiêu chuẩn vệ sinh về chất lượng nước, không khí và yêu cầu các hoạt động kinh tế xã hội phải đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh.

13. Pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 15/06/1996, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/1997.

MỞ ĐẦU  4

1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 4

2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) 4

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM 7

CHƯƠNG 1 : MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 8

1.1. TÊN DỰ ÁN 8

1.2. CHỦ ĐẦU TƯ 8

1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN. 8

1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 9

CHƯƠNG 2 : ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ – XÃ HỘI 15

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG. 15

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất: 15

2.1.2. Điều kiện về khí tượng – thủy văn 17

2.1.3. Hiện trạng các thành phần môi trường tại khu vực Dự án. 19

2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ – XÃ HỘI 23

2.2.1. Tình hình kinh tế 23

2.2.2. Tình hình xã hội 24

CHƯƠNG 3 : ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 27

3.1. NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG 27

3.1.1. Giai đoạn xây dựng: 27

3.1.1.1.  Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 27

3.1.1.2.  Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 31

3.1.1.3. Dự báo những rủi ro về sự cố đến môi trường 31

3.1.2. Giai đọan hoạt động 32

3.1.2.1. Đặc trưng ô nhiễm không khí 32

3.1.2.2. Đặc trưng ô nhiễm nước 37

3.1.2.3. Đặc trưng ô nhiễm chất thải rắn 42

3.1.2.4. Các sự cố phát sinh trong quá trình hoạt động 45

3.2. ĐỐI TƯỢNG, QUY MÔ BỊ  TÁC ĐỘNG 47

3.2.1. Đối tượng quy mô chịu tác động trong giai đoạn xây dựng. 47

3.2.2. Đối tượng quy mô chịu tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án. 48

3.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 49

3.4. ĐÁNH GIÁ VỀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG 54

CHƯƠNG 4 : BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 56

4.1. CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ TÁC ĐỘNG CÓ HẠI TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG CỦA DỰ ÁN. 56

4.2. CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ TÁC ĐỘNG CÓ HẠI TRONG GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN. 57

4.2.1. Khống chế giảm thiểu ô nhiễm không khí 57

4.2.2. Khống chế giảm thiểu ô nhiễm nước thải. 60

4.2.3. Khống chế giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn 63

4.2.4. Tỷ lệ trồng cây xanh trong khuôn viên bệnh viện. 66

4.2.5. Phương án phòng chống và ứng cứu sự cố 66

CHƯƠNG 5 : CAM KẾT THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 69

CHƯƠNG 6 : CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 70

6.1. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG SẼ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG. 70

6.2. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ. 70

6.3. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG. 71

CHƯƠNG 7 : DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG 73

7.1. KINH PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XỬ LÝ Ô NHIỄM 73

7.2. KINH PHÍ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG. 73

CHƯƠNG 8 : THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 74

CHƯƠNG 9 : CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 75

9.1. NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU. 75

9.2. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM. 76

9.3. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ. 76

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77

PHẦN PHỤ LỤC 79

 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Báo cáo đánh giá tác động môi trường: dự án bệnh viện đa khoa tư nhân Mỹ Phước KCN Mỹ Phước 2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
MTR.000170
Loại tài liệu  Word (.doc)  Lượt tải:  13
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status