Bài phát biểu Hội nghị tổng kết Phong trào xây dựng làng văn hóa

20-01-2018 15:58 Lượt xem: 140 Download: 0 6 trang
Xác định xây dựng làng văn hoá là nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của mỗi người dân, mỗi gia đình trong sản xuất kinh doanh, trong tổ chức sinh hoạt và hưởng thụ văn hoá, sáng tạo văn hoá, đáp ứng yêu cầu thiết thực của nhân dân, phù hợp với sự phát triển chung về kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, nhằm làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an ninh tại các cộng đồng dân cư. Đồng thời xây dựng làng văn hoá là để thực hiện tốt các nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, về xây dựng Đảng, chính quyền, về củng cố quốc phòng an ninh nhằm tạo dựng một môi trường văn hoá lành mạnh, để mọi người dân, mọi gia đình, dòng họ có điều kiện phát triển kinh tế, văn hoá, bảo vệ, giữ gìn phát huy các phong tục tập quán tốt đẹp, loại bỏ các thói hư tật xấu, tập quán lạc hậu ở mỗi cộng đồng dân cư.

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

BÀI PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN UỶ TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 30 NĂM PHONG TRÀO XÂY DỰNG LÀNG VĂN HOÁ

Sự nghiệp đổi mới của Đảng đã tạo bước chuyển cơ bản về đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tại các cộng đồng dân cư. Tuy nhiên do tác động của mặt trái cơ chế thị trường, nhiều vấn đề tiêu cực nảy sinh đã tác động không nhỏ đến đời sống kinh tế xã hội của từng gia đình, làng xóm. Xác định xây dựng làng văn hoá là nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của mỗi người dân, mỗi gia đình trong sản xuất kinh doanh, trong tổ chức sinh hoạt và hưởng thụ văn hoá, sáng tạo văn hoá, đáp ứng yêu cầu thiết thực của nhân dân, phù hợp với sự phát triển chung về kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, nhằm làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an ninh tại các cộng đồng dân cư. Đồng thời xây dựng làng văn hoá là để thực hiện tốt các nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, về xây dựng Đảng, chính quyền, về củng cố quốc phòng an ninh nhằm tạo dựng một môi trường văn hoá lành mạnh, để mọi người dân, mọi gia đình, dòng họ có điều kiện phát triển kinh tế, văn hoá, bảo vệ, giữ gìn phát huy các phong tục tập quán tốt đẹp, loại bỏ các thói hư tật xấu, tập quán lạc hậu ở mỗi cộng đồng dân cư. Do đó phong trào xây dựng làng văn hoá đã thực sự trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp uỷ đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, của các tổ chức và của mọi người dân trong huyện.

Với phương châm hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy đoàn kết cộng đồng làm cơ sở, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân làm nội dung, thôn dân cư là địa bàn hoạt động, cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, toàn diện và lâu dài. Cuộc vận động đã lồng ghép được nội dung các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sự thống nhất hành động của các tổ chức thành viên ở khu dân cư, bằng nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, phù hợp đặc điểm từng địa phương, đem lại hiệu quả thiết thực cho mỗi gia đình và toàn xã hội. Góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nỗ lực và tinh thần tự quản của nhân dân để phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn hoá; phòng chống các các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc các xã, thị trấn đã tích cực chủ động, xây dựng kế hoạch, có nhiều sáng kiến và biện pháp cụ thể triển khai thực hiện cuộc vận động, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chương trình công tác hàng năm. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, tinh thần trách nhiệm cao. Hiệu quả chỉ đạo, tổ chức triển khai của ban chỉ đạo các cấp được nâng lên, việc công nhận các danh hiệu đã đi vào chiều sâu và đảm bảo chất lượng. Thực hiện nghiêm túc, khách quan việc xem xét, đánh giá, công nhận mới, công nhận lại danh hiệu làng, tổ dân phố văn hoá theo định kỳ hàng năm trên cơ sở lấy chất lượng là chính, không châm trước tiêu chuẩn, không chạy theo số lượng. Công tác xã hội hoá trong các hoạt động của phong trào được tăng cường. Thông qua cuộc vận động đã tạo môi trường để phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ Đảng ở khu dân cư, gắn kết cán, bộ, đảng viên, với quần chúng nhân dân. Ở nhiều xã, thị trấn đã lấy việc tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động làm một trong những nội dung đánh giá công tác của cấp uỷ Đảng, chính quyền cơ sở, coi đó là trách nhiệm, đồng thời cũng là điều kiện để rèn luyện cán bộ, đảng viên, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa đảng với quần chúng nhân dân. Cuộc vận động đã góp phần phát huy vai trò của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, làm cho tổ chức Đảng được củng cố vững chắc từ trong lòng dân. Hệ thống thiết chế và hoạt động văn hoá cơ sở được quan tâm đẩy mạnh. Ba hạng mục thiết yếu của thiết chế văn hoá cơ sở là nhà văn hoá thôn, hệ thống truyền thanh, sân chơi thể dục thể thao đã được đầu tư xây dựng, hàng năm được sửa chữa, nâng cấp và thường xuyên tổ chức các hoạt động. Bên cạnh đó các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, kỷ niệm ngày truyền thống. Đến nay toàn huyện có 113/214 thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá đạt 53%, tăng 84 làng so với giai đoạn 1995 - 1998, trong đó có 43 làng và 01 xã được công nhận làng văn hoá cấp tỉnh, 75% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá.

Thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, nhiều năm qua bên cạnh cơ chế hỗ trợ một phần ngân sách của chính quyền các cấp, đã huy động sự đồng tình ủng hộ đóng góp tài chính, vật tư của các cơ quan và của nhân dân để đầu tư xây dựng nhà văn hoá và các trang thiết bị tuyên truyền văn hoá. Đã có 210/214 nhà văn hoá thôn được xây dựng hợp quy chuẩn với đầy đủ các trang thiết bị cần thiết với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 85% kinh phí. Có nhiều nhà văn hoá được xây dựng với giá trị từ 100 – 30 0 triệu đồng. Các nhà văn hoá thôn được xây dựng khang trang, hiện đại, với đầy đủ trang thiết bị thực sự là nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt văn hoá tinh thần của các tầng lớp nhân dân. 16/30  xã, thị trấn có nhà văn hoá xã. 22,6% đường thôn xóm được lải lát gạch, hoặc bê tông hoá, xây rãnh thoát nước tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và trao đổi hàng hoá của nhân dân. 100% số hộ được dùng điện lưới quốc gia, 100% số hộ được dùng nước đảm bảo vệ sinh. 100% số hộ có phương tiện nghe nhìn...Nhiều làng văn hoá thực sự là hình ảnh sinh động của nông thôn mới, đô thị văn minh như Đình Chu, làng Gốm Sơn Đông...Thay mặt Huyện uỷ - UBND – UBMTTQ huyện tôi ghi nhận và biểu dương những kết quả trong phong trào xây dựng làng văn hoá của huyện 30 năm qua

Mobile Trang con 2

Bình luận