Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu Hội nghị Tổng kết Công tác xây dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh

20-02-2018 04:51 Lượt xem: 289 Download: 2 4 trang
Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh: sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Đảng ta thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

BÀI PHÁT BIỂU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHI, ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH 5 NĂM 2013 - 2017
 

Quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khoá X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, cấp uỷ các cấp từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, đề ra các định hướng và giải pháp sát hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Việc xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở đã có bước chuyển biến tích cực. Những chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, thực hiện quy chế làm việc, quy định của Đảng bộ, Chi bộ được các cấp ủy Đảng quan tâm đúng mức, tạo nền nếp trong sinh hoạt Đảng, trong thực hiện phê bình, tự phê bình và đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị tổng kết công tác xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm 2013 - 2017
Một lần nữa kính chúc các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc.
Xin trân trọng cảm ơn!
 

Mobile Trang con 2

Bình luận