Bài phát biểu bế mạc Hội nghị phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân

20-01-2018 15:54 Lượt xem: 134 Download: 14 4 trang
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng để phát triển kinh tế- xã hội bền vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái. 05 năm qua, các cấp uỷ Đảng chính quyền, các phòng ban, ngành, đoàn thể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết 03 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIV thực sự đi vào cuộc sống.

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XIV

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị BCH mở rộng sơ kết công tác quý III; tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 03 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIV đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra. Hội nghị đã thảo luận, nhất trí cao thông qua báo cáo tổng kết, biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 03 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIV về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2006 – 2010, định hướng đến năm 2020. Thay mặt Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện, Tôi nhiệt liệt biểu dương các đồng chí đại biểu đã về dự Hội nghị đông đủ, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo trình bày tại Hội nghị

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng để phát triển kinh tế- xã hội bền vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái. 05 năm qua, các cấp uỷ Đảng chính quyền, các phòng ban, ngành, đoàn thể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết 03 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIV thực sự đi vào cuộc sống. Việc bồi dưỡng nâng cao kiến thức, huấn luyện nghề ngắn hạn và cung cấp thông tin cho nông dân đã góp phần làm chuyển biến về nếp nghĩ, cách làm trong sản xuất kinh doanh, từng bước hình thành đội ngũ nông dân kiểu mới có kiến thức, tay nghề, năng động trong nền kinh tế thị trường. Cơ chế khuyến khích giống cây trồng vật nuôi được quan tâm đã tác động mạnh mẽ đến việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong sản xuất, hình thành các vùng trồng trọt, sản xuất hàng hoá và các khu sản xuất hàng hoá tập trung. Hệ thống kênh mương từng bước được đầu tư kiên cố hoá, chính sách miễn thuỷ lợi phí cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản được bà con nông dân đồng tình ủng hộ.

Giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và lưu thông hàg hoá. Hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao được củng cố. Việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, ngày truyền thống thực hiện đúng quy định của tỉnh và hương ước, quy ước cộng đồng, đảm bảo trang trọng tiết kiệm và phát huy được các giá trị văn hoá truyền thống. Các chương trình Quốc gia về y tế được duy trì và triển khai hiệu quả nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác dạy và học được đầu tư, chất lượng mũi nhọn, đại trà được nâng cao. Chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm được chú trọng đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó các nội dung khác của Nghị quyết cũng được quan tâm triển khai như chính sách hỗ trợ nông dân ở những nơi thu hồi đất để phát triển công nghiệp và các công trình hạ tầng; khắc phục thiên tai, phòng chống dịch bệnh. Hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Có thể khẳng định Nghị quyết 03 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIV đã tạo ra diện mạo mới cho sự phát triển của huyện, nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng, phát triển đúng định hướng; bộ mặt nông thôn khởi sắc; đời sống vật chất tinh thần của đại bộ phận người dân được cải thiện và nâng cao. Sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá. Những mô hình mới, cách làm hay xuất hiện ngày càng nhiều trong đời sống xã hội

Mobile Trang con 2

Bình luận